УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СФЕРОЮ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту. Розглянуто стадії інноваційного проекту. Охарактеризовано джерела фінансування інноваційних проектів. Проаналізовано стан фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами. Охарактеризовано ризики, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності. Наведено показники, що характеризують ефективність інноваційної діяльності.

1. Щокіна Г. В., Головатого М. Ф., Антонюка О. В., Сладкевича В. П. (2009) Менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., К.: МАУП, 816 с. 2. Чухрай Н.І., Патора Р.В. (2006) Товарна інноваційна політика : підручник, К. : Вид-во “Кондор”, 398 с. 3. Закон України “Про інноваційну діяльність” № 40-IV від 04.07.2002 р. 4. Сербенівська А. Ю. (2016) Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємст, Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. Available at: http://www.economy.nauka.com.ua. 5. Стадник В.В., Йохна М.А. (2006) Інноваційний менеджмент, К.: Академвидав, 464 с. 6. Волков О.І. (2007) Економіка та організація інноваційної діяльності. К., 659 с. 7. Янковець Т. М. (2016) Економічна сутність бізнес-плану інноваційного проекту, Available at: http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/415/1/ Стаття_Янковець. Pdf. 8. Державний комітет статистики України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.