інновації

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв.

Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку.

Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній

У статті розглянуто роль та особливості інноваційного менеджменту в діяльності підприємства на досвіді іноземних компаній. Обґрунтовано сутність інноваційного менеджменту, його завдання та функції. Відображено взаємозв’язок між типами інновацій та інноваційним менеджментом. Наведено приклади іноземних компаній, які стали одними із передових у своїй галузі завдяки управлінню інноваціями.

Екосистема стартапів в Європі: кращі практики та уроки для України

У статті досліджено європейський досвід у розвитку екосистем стартапів. Проана- лізовано структурні компоненти екосистеми стартапів, виявлених їх роль у функціонуванні системи та взаємозв’язки. Описано функціонування екосистем стартапів Великої Британії, Естонії, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Фінляндії. Виявлено основні фактори успішного функціонування екосистеми стартапів та систематизованого проаналізований досвід. Обгрунтовано можливості та доцільність поширення європейського досвіду в розвитку української екосистеми стартапів.

Інноваційний розвиток та людський капітал України: тенденції, проблеми та перспективи

Досліджено сучасного стану науково-технічної та інноваційна діяльність в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття.

АРХІТЕКТУРА ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛЮ BURNING MAN

Розглянуто еволюцію видів тимчасового житла на прикладі арт-фестивалю Burning Man у США. У світі щороку відбувається багато культурних, мистецьких заходів, які на довший чи коротший термін приваблюють велику кількість людей. Незважаючи на тимчасовий характер таких подій, необхідне забезпечення багатьох потреб гостей робить фестиваль відповідною лабораторією для вивчення експлуатаційних функцій тимчасового житла з можливістю експериментувати з новими стійкими рішеннями в прискореному контексті, що може генерувати нові уявлення про архітектуру тимчасового житла

Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень

Запропоновано застосовувати поняття державно-партнерського потенціалу та державно-партнерської привабливості територіальних утворень у контексті залучення ними інвестицій та інновацій. Під поняттям державно-партнерської привабливості територіального утворення пропонується розуміти здатність такого утворення генерувати зацікавленість приватного партнера брати участь у відносинах державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом здійснення ним інвестицій в об’єкти партнерства та отримання прав з управління (придбання, створення тощо) цими об’єктами відповідно до умов договору.

Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КРЕАТИВНОГО ПРОСТОРУ У СТРУКТУРІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Висвітлено вплив інновацій на трансформацію освітнього та позанавчального середовища сучасного університету та виникнення в його межах новітніх структур – інноваційних креативних просторів, які представлені широкою типологією – креативні хаби, коворкінги, fab-лабораторії, бізнес-інкубатори, акселератори. Стаття стверджує, що інноваційні креативні простори забезпечують унікальні можливості прискорити генерацію та розповсюдження інновацій, особливо через ефективні канали комунікації і сформовану позитивну інноваційну екосистему.