НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства. Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів університету: забезпечення якісної підготовки фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень у ВНЗ є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі. Особливості організації та здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах, а також чинники, які впливають на розвиток наукових досліджень, будуть відображені у наступних публікаціях.

1. Рак Н. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка / Н. Рак – 2009. – № 3. – C. 224–232. 2. Геец В. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний // Социально-экономические проблемы информационного общества / под. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская  книга. – 2005. – C. 16–33. 3. Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату / В. Семенюк, Я. Котляревський, С. Князєв, О. Мельников // Наука та інновації. – 2017. – T. 13, № 3. – C. 5–21. 4. Кушерець В. До суспільства знань / В. Кушерець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://znannya.org.ua/index.php/arkhiv/66-nauka-arkhiv/361vid-tovaristva.... 5. Згуровський М. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 р.) / М. Згуровський // Вісник НАН України. – 2015. 6. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. 7. Naumenko O. M. Methods of organization of scientific researches in the conditions of introduction of computer oriented facilities of studies // Information Technologies and Learning Tools. – 2010. – T. 20, № 6. 8. Закон від 26.11.2015 № 848-VIII України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Голос України. – 2016. № 6. – C. 626. 9. Наказ МОН України від 01.06.2006. № 422 «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації». [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z119706. 10. The Global Competitiveness Report 2016–2017: Schwab K. –: Forum W. E. 11. Павельева Т. Ю. Научные школы в системе науки: философский анализ / Т. Ю. Павельева. – М.: Янус-К. – 2011.  12. Amabile T. M. The social psychology of creativity: A componential conceptualization // Journal of personality and social psychology. – 1983. – T. 45, № 2. – C. 357. 13. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні:(нова концепція) / Д. Зербіно; НАН України // Л.: Євросвіт, 2001. – 208 с. 14. Грезнева О. Ю. Научные школы (педагогический аспект) / О. Ю. Грезнева. – Москва, 2003. – 69 c. 15. «Положення про наукові школи Національного університету "Львівська політехніка"» // Збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» / за заг. ред. Ю. Я. Бобала Видавництво Львівської політехніки. 16. Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action / UNESCO. – Paris, France, 5–9 October, 1998. – 138 c. 17. Вступне слово до Проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес / Tuning educational structures in Europe, TUNING project. 2006. – 108 c. 18. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. / В. М. Захарченко Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. Кременя В. Г. – Київ: ДП «НВЦ “Пріоритети»», 2014. – 120 с. 19. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. № 1059 «Положення про спеціалізовану вчену раду» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11. 20. Times Higher Education World University Rankings [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. timeshighereducation.com/world-university-rankings. 21. QS World University Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.topuniversities.com/university-rankings. 22. Рейтинг університетів за показниками ТОП-200 Україна  [ Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/55849. 23. Рейтинг університетів за показниками Scopus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/55425. 24. Консолідований рейтинг вузів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741.