Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн європейського союзу

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

За умов євроінтеграції України ЄС є ключовим орієнтиром для посилення її глобальної КСП. Метою статті є аналізування глобальної КСП країн-членів ЄС за основними міжнародними індексами задля формування рекомендацій щодо її підвищення. Показано, що країни ЄС (передусім Нідерланди, Швеція, Данія) займають провідні позиції у міжнародних рейтингах КСП, проте у деяких ключових сферах частина країн відстає від світових лідерів. Відкрита й екпортоорієнтована європейська економіка страждає від низького попиту на інвестиційні товари і товари тривалого споживання; негативно відображається й вихід із ЄС Великобританії. Разом із тим ЄС глобально лідирує у забезпеченні сталого розвитку.

ЄС рекомендовано насамперед зміцнювати єдиний ринок та підтримувати нові технології, а всім європейським країнам – підвищувати продуктивність, для чого необхідна активізація інвестицій у критичну інфраструктуру, інноваційні технології, розвиток навичок та збільшення ефективності ринків праці. Європейським компаніям потрібно модернізувати конкурентну політику згідно із динамікою глобальної кон’юнктури. Отримані висновки будуть корисними для адаптування Україною європейського досвіду підвищення КСП.

 1. Bobba F., Langer W., Pous J. W. (1971). Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft. Brussels.
 2. Porter M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York.
 3. Кузьмін О. Є., Горбаль Н. І. (2005). Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. — Львів: Компакт-ЛВ. — 304 с.
 4. Пронкіна Л. І. (2019). Cучасні проблеми конкурентоспроможності держави. Агросвіт. – № 7. – С. 32–36.
 5. Хворост Т. В. (2017). Стан конкурентоспроможності національної економіки України. Економіка і суспільство. – Вип. № 10. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/27.pdf.
 6. Антощенкова В. В. (2019). Конкурентоспроможність як основа ефективної національної економіки. Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. г-ва ім. П. Василенка. – Вип. 200: Екон. науки. – С. 84–95.
 7. Лупенко Ю. О., Патика Н. І. (2019). Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт. – № 11. – С. 16–23.
 8. Полякова Ю. В. (2019). Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції: дис… д-ра екон. наук за спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. – ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, Львів.
 9. Горбаль Н. І., Кухтяк К. А., Руда М. В. (2019). Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи. Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Вип. 27.7. – С. 53–58.
 10. Скоробогатова Н. (2019). Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень індустрії 4.0. Економічний аналіз. – Т. 29(3). – С. 21–28.
 11. Горбаль Н., Григор’єв О., Козачук А., Козачук Н. (2019). Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – №1. С. 84–91.
 12. Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. (2017). Оцінка КСП економік країн світу: теорія та практика. Бізнес Інформ. – № 8. – С. 49–56.
 13. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
 14. IMD World Competitiveness Rankings 2019 Results. URL:  https://www.imd.org/wcc/world- competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/.
 15. The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results. URL: https://www.imd.org/wcc/world- competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/.
 16. The IMD World Talent Ranking 2019 results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness- center-rankings/world-talent-ranking-2019/.
 17. The Legatum Prosperity Index 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings.
 18. Sustainable development report 2019. URL: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf.
 19. European Competitiveness and Industry Benchmarking Report 2019. URL: https://ert.eu/wp- content/uploads/2019/12/ERT-Competitiveness-and-Industry-Benchmarking-Report-2019_II.pdf.