ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто ефективність оцінювання компетенцій працівників підприємств. На основі запропонованих заходів розвитку компетенцій працівників в умовах обмеженого ресурсного забезпечення побудовано економіко-математичну модель, яка передбачає вирішення різноманітних проблем з підвищення рівня розвитку компетенцій працівників, що, свою чергою, впливає на рівень ефективності інноваційної діяльності підприємств.

1. Балабанова, Л.В. та Стельмашенко, О.В., (2010), Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки [Текст]: монографія; М-во освіти і науки України, Донец. нац. Ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ]. – 238 с.  2. Зубко, А.М., (2006), Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів [монографія]. – Херсон: Айлант. – 124 с. 3. Машкіна, І.В., (2011), Використання тестів як ефективний метод перевірки професійної компетентності студентів економічних спеціальностей, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV/2011_4/St_11.pdf 4. Мельник, О.Г., (2009), Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів: [монографія]. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім» «Укрпол». – 188 с. 5. Нагара, М.Б., (2010), Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучинг, available at: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nagara.pdf  6. Фещур, Р.В., Барвінський, А.Ф. та Кічор, В.П., (2003), Статистика: Теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. – 2-ге вид. оновлене і доповнене. – Львів: “Інтелект-Захід”. – 576с.