компетенції

Значення та структура корпоративної аналітики бізнесу в умовах воєнного стану

Обґрунтовано необхідність корпоративної аналітики для сучасного бізнесу в умовах воєнного стану. Зокрема, було сформовано такі компетентності аналітика, як: галузеві знання; ефективна комунікація із замовниками; робота із процесами та даними; уміння вчитись; написання бізнес-кейсів. Визначені компетентності аналітика дали змогу виокремити складові елементи корпоративної аналітики, які й сформували її структуру. У результаті встановлено комплексність корпоративної аналітики, що сприятиме цілісності та підвищенню ефективності корпоративного управління.

Забезпечення результативності професіоналізації посадових осіб місцевого самоврядування

Зазначено, що посадові особи органів місцевого самоврядування постають перед необхідністю вирішення значної кількості управлінських та організаційних завдань розвитку територіальних громад, що зумовлює необхідність пошуку шляхів зростання ефективності їх професіоналізації. За результатами аналізу напівструктурованих інтерв’ю та фокус-групових обговорень виявлено, що голови та заступники голів місцевих рад всіх рівнів усвідомлюють необхідність зростання професіоналізму посадових осіб.

Парадигма українсько-польських духовних контактів як основа формування творчого мислення студентів (на прикладі порівняльного аналізу творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде)

Обґрунтовано доцільність використання компетентністного підходу у професійному навчанні. Зроблено обґрунтування поняття формування творчого позитивістського професійного мислення студентів технічних університетів (на прикладі аналізу порівняльної творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде).

Становлення професійної культури посадових осіб публічної влади

З’ясовано особливості становлення професійної культури посадових осіб органів публічної влади, окреслено актуальність обраної теми статті та проаналізовано стан дослідженості цього питання у науці. Розглянуто основні дефініції поняття «професійна культура». Проаналізовано відмінні особливості культури управлінців. Здійснено аналіз чинників становлення професійної культури посадових осіб публічної влади.

Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення основних прав, обов’язків та відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Визначено основні права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні та його членів.

Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України

Розглянуто сучасний стан та перспективи утворення об’єднаних територіальних громад в Україні. Доведено, що фінансова спроможність громади є підґрунтям успішного формування основних складових її кадрового потенціалу. Визначено напрями забезпечення формування кадрового потенціалу об’єднаної територіальної громади при взаємодії центрів занятості, центрів розвитку місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та всеукраїнських асоціацій.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Модель формування професійної компетентності керівника в сфері охорони здоров’я

Розглянуто понятійний апарат моделі формування професійної компетентності керівника в сфері охорони здоров’я, основними елементами якої визначено суб’єкти, об’єкти, механізм, методи та форми реалізації. Зроблено висновок, що модель реалізується через механізм, ядром якого є державна кадрова політика в сфері охорони здоров’я, засобами реалізації є правові, економічні та адміністративні методи державного впливу, а формами реалізації є освітньо-професійні програми післядипломного рівня освіти та програми освіти системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Роль емоційного інтелекту у системі основних компетенцій менеджера

Розглянуто сутність емоційного інтелекту, зокрема трактування даної категорії основними її дослідниками, модель емоційного інтелекту, що відображає його складові, сфери застосування та сфери впливу («я», «ти» та «ми»). Вказано на відмінність між поняттями «компетенція» та «компетентність», а також на місце емоційного інтелекту чи компетентності у системі інших ключових компетенцій сучасного менеджера. Відображено взаємозв’язок між емоційним інтелектом та іншими навичками управ- лінця.