Робастна стійкість дробових електромеханічних систем

2018;
: сс. 47 - 51
1
Ряшівський технологічний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено інженерну методику визначення робастної стійкості для електро- механічних систем (ЕМС), які описано моделями дробового порядку. Проаналізовано динамічні ЕМС, які описано передавальними функціями з дробовим характеристичним поліномом з трьома членами. Проаналізовано стійкість таких систем з використанням комплексної площини Рімана. Встановлено взаємозв’язок між секторами, в яких можуть перебувати полюси дробової ЕМС, та станом таких систем з погляду стійкості та можливості їх фізичної реалізації. Тим самим встановлено, що робастну стійкість до параметричних збурень можна оцінити кутом сектора на площині Рімана, тобто він може слугувати інформативним параметром робастності дробових ЕМС.

1. Xue D. A comparative introduction of four fractional order controllers / D. Xue, Y. Chen // Procee- dings of the 4th World Congress on Intelligent Control and Automation. — 2002. — № 4. — P. 3228–3235. 2. Machado J. A. T. A new method for approximating fractional derivatives: Application in non-linear control [Електронний ресурс] / J. A. T. Machado, A. M. S. Galhano // Sixth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference (ENOC-2008). — 2008. — Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/241904348_A_NEW_METHOD_FOR_APPR.... 3. Chua L.O. Fractional order systems. Modeling and control application / L. O. Chua, R. Caponetto, G. Dongola, L. Fortuna, I. Petráš // World Scientific Publishing Co., Series A.— 2010. — Vol. 72. — 167 p. 4. Polyak B. T. Robust stability and control / B. T. Polak, P. S. Scherbakov. — M.: Nauka, 2002. — 303 p. 5. Radwan A. G. On the stability of linear system with fractional order elements / A. G. Radwan, A. M. Soliman, A. S. Elwakil // Chaos Solitons & Fractals. — 2009. — № 40. — Р. 2317–2328. 6. Tavazoei M. S. A note on the stability of fractional order systems / M. S. Tavazoei, M. Haeri // Mathematics and Computers in Simulation. — 2009. — № 79. — P. 1566–1576. 7. Maiti D. Design of a fractional order PID controller using particle swarm optimization technique [Електронний ресурс] / D. Maiti, S. Biswas, A. Konar // 2nd National Conference on Recent Trends in Information Systems (ReTIS-08). — 2008. — Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0810/0810.3776.pdf. 8. Копчак Б. Л. Апроксимація перехідних функцій поліномами дробового порядку / Б. Л. Копчак // Одеський національний політехнічний університет. Наук.-техн. журнал «Електротехнічні та комп’ютерні системи». — 2014. — № 14. — С. 20–27. 9. Тверд М. Самоналагодження параметрів регулятора швидкості електромеханічної системи з мікропроцесорним керуванням методом рою частинок / М. Тверд, Б. Л. Копчак // Вісник Нац. тех. ун-ту «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. Силова електроніка і енергоефективність: зб. наук. пр. — 2015. — № 12. — С. 107–110. 10. Lozynskyy O. Synthesis and research of electromechanical systems described by fractional order transfer functions / O. Lozynskyy, A. Lozynskyy, Y. Marushchak, B. Kopchak, P. Kalenyuk, Y. Paranchuk // Сучасні електротехнічні та енергетичні системи: матеріали наукової конференції MEES-2017, (Кре- менчук, 15–17 листопада 2017 р.). — 2017. — P. 16–19. 11. Копчак Б.Л. Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні еоплекси та системи». — Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, Львів, 2017.