Особливості євроінтеграційного процесу Польщі: внутрішньполітичний та зовнішньополітичний виміри

Надіслано: Вересень 02, 2015
Прийнято: Жовтень 08, 2015
Authors: 

Ruslan Demchyshak

Lviv Polytechnic National University

З’ясовано специфіку, основні етапи та динаміку процесу євроінтеграції Польщі, досліджено суспільні перетворення всередині країни, а також участь Польщі у міжнародних організаціях різного рівня як фактор прискорення євроінтеграції.

1. Basarab M. B. Dosvid yevropeiskoi intehratsii Polshchi: perspektyvy dlia Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. polit. nauk: spets. 23.00.01 „Teoriia ta istoriia politychnoi nauky” / M. B. Basarab. – K., 2004. – 16 s.; 2. Bilianskyi O. Problema vyboru ta priorytetnosti intehratsiinoho vektora Respubliky Polshcha (1989-1991) / O. Bilianskyi // Ukraina-Ievropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny. – 2012. – Vyp. 10. – S. 419-423; 3. Bocharov S. V. Osnovni napriamky ta problemni pytannia ofitsiinykh perehovoriv shchodo pryiednannia Polshchi do YeS (1998-2002 rr.) / S. V. Bocharov // Skhid. – 2009. – № 1. – S. 66-71; 4. Bocharov S. V. Shliakh Polshchi do Yevropeiskoho Soiuzu : monohr. / S.V. Bocharov. – Donetsk: DonNU, 2011. – 270 s.; 5. Huralchyk B. Samit Yevropeiskoho Soiuzu v Kopenhaheni: polska ta uhorska perspektyva [Elektronnyi resurs] / B. Huralchyk. – Rezhym dostupu: http://www.sokin. info/ea/2003/3/20030305.html; 6. Demokratyzatsiia i Yevropeiskyi Soiuz: krainy Tsentralnoi i Skhidnoi Yevropy v pershomu desiatylitti XXI st. / [Adam Bodnar ... ta in.]; pereklad z anhliiskoi Oleksandra Kysliuka]. – Kyiv : Ukrainskyi pysmennyk, 2012. – 267 s.; 7. Dosvid krain Vyshehradskoi chetvirky na shliakhu do YeS: mozhlyvosti dlia Ukrainy: analitychni otsinky / [pid red. V. I. Andriiko]. – Uzhhorod: Vyd. V. Padiaka, 2003. – 237 s.; 8. Zviahina O. M. Vyroblennia novoho kursu zovnishnoi polityky Polshcheiu u 1990-i roky [Elektronyi resurs] / O. M. Zviahina. – Kyiv: Hileia, 2012. – Rezhym dostupu: http://www.archive.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Gileya/ 2012_60/Gileya60/ I43_doc.pd.; 9. Konstytutsiia Respubliky Polshcha vid 2 kvitnia 1997 roku. – [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/ rosyjski/kon1.htm; 10. Kopenhahenski kryterii chlenstva v Yevropeiskomu Soiuzi (inform-analit. dovidka) [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/774; 11. Kopiika V. V. Yevropeiskyi Soiuz: istoriia i zasady funktsionuvannia: navch. posib. / V. V. Kopiika, T. I. Shynkarenko; za red. L.V. Huberskoho. – K.: Znannia, 2012. – 759 s.; 12. Kril M.M. Istoriia krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy (kinets KhKh – pochatok KhKhI st.): navch. posib. / M.M. Kril. – K., 2008 – 287 s.; 13. Lozhechkin V.S. Etapy yevropeiskoi intehratsii Respubliky Polshcha (1989 – 2004 rr.) / V. S. Lozhechkin // Nauka. Relihiia. Suspilstvo. – 2009. – № 2. – S. 49-53; 14. Tymkiv Ia. Teoriia i praktyka suchasnoi yevropeiskoi polityky bezpeky: pryklad Polshchi: navch. posib. / Ia. Tymkiv. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011. – 224 s.; 15. Europe Agreement establishing an association between the Europe an Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part // Official Journal L 348. – 1993. – 31 desember. – P. 0002–0180; 16. Freedom in the World 2010 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.freedomhouse.org/ sites/default/ files/inline_images/FIW%202010%20Booklet--Final.pdf; 17. Ryszard Zięba. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie / Ryszard Zięba. – Wyd. 1. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – 220 s.