Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації

https://doi.org/10.23939/shv2017.01.061
Надіслано: Березень 01, 2017
Прийнято: Квітень 01, 2017
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто проблему сутності та типів політичної стабільності. На основі теоретичного аналізу висвітлено основні особливості політичної стабільності та проаналізовано деякі авторські підходи до її класифікації.

Alisova, L., Golenkova, Z. (2000). Determinanti politicheskoy stabilnosti i ee klassifikatsiya. [In Russian]. In V. Ivanov & G. Semigin, (Eds). Politicheskaya sociologiya. Moskwa: Mysl. Retreived from http://society.polbu.ru/alisova_politsociology/ch39_i.html 

Averianov, Iu. (Ed.). (1993). Politolohiia: Entsyklopedycheskii slovar'. [In Russian]. Moskwa: Publishers.

 Bealey, F. (1987).  Stability and crisis: fears about threats to democracy. European Journal of Political Research, 15 (6), 687–715.

 Gadzhiev,    K. (1999).    Politicheskaya    filosofiya. [In Russian]. Moskwa: Ekonomika.

 Ivanov, V., Golenkova, Z. (Eds.). (2000). Politicheskaya  sotsiologiya. [In Russian]. Moskwa: Mysl.   

Jaworsky, J. (1995). Ukraine:  stability and instability. McNair Paper 42. INNS. 

Kiianka, I. (2003). Politychna stabilnist: sut  i  osnovni zasoby yii  dosiahnennia v  Ukraini.Avtoref.  dys.  kand.  polit. nauk:23.00.02. [In Ukrainian]. Lviv:   Lviv  nats.   un-t im.I. Franka.

Kiianka, I. (2007).  Problema  politychnoi stabilnosti v derzhavnomu upravlinnia. [In Ukrainian].Rehionalnyi vymir politychnoho protsesu v Ukraini u 2007 r. : мater. Мizhrehion. nauk.-prak. konf. (Lviv,   10   lystopada   2007   r.), 34-36. Lviv: Heneza-TsPD.

Krap, A. (2006). Sutnist politychnoi stabilnosti. [In Ukrainian]. Ukrains'ka natsionalna idea: realii ta perspektyvy rozvytku, 18, 118-124.  Retrieved from http:// ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11737/1/24_1 8Ukr_nac_ideya.pdf

Linz, J. (1978). The breakdown of democratic regimes: crisis, breakdown, and reequilibration.Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Lipset, C. (2011). Politychna liudyna. Sotsialni osnovy polityky. [In Ukrainian].  Politychna  nauka, 3, 195–245.

 Makarychev, A. (1998). Stabilnost i nestabilnost pri demokratii: metodologicheskie podkhody i otsenki. [In Russian]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 1, 149–157.

Maksymova, O. (2011). Syntez parametriv nestabilnosti politychnoi systemyю. [In Ukrainian].Visnyk Sevastopol's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ser. Politolihiya, 123, 128-131.