Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі

Автори:
1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Досліджено проблематику популізму в контексті державного управління на прикладі Республіки Білорусь. Зазначено, що популізм залишається актуальним феноменом соціально-політичного життя багатьох країн світу. Зауважено, що, здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних інститутів, популізм, водночас, досить помітно виявляє себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій. Доведено, що існує очевидний зв’язок між посиленням популізму та загостренням соціально-економічних проблем. Зауважено, що важливим чинником, який сприяє появі та зростанню впливу популістів, є нездатність політичного істеблішменту, зокрема і цілком демократичного, ефективно реагувати на нові труднощі та виклики.

  1. Баранов Н. Популизм как фактор политической экстраординарности (на примере республики Беларусь) / Н. Баранов // Экстраординарность, случайность и протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных исследований [Текст] : сб. науч. труд. — Краснодар : Кубанский гос. университет, 2011. — С. 84–92.
  2. Баранов Н. Национальные аспекты популизма как метода политической борьбы [Текст] : автореф. дис. ... на соиск. научн. степ. канд. полит. наук : спец. 23.00.02 «Политические институты и процессы» / Н. Баранов. — СПб. : [б. и.], 1998.— 18 с.
  3. Баранов Н. Национальный популизм как источник конфликтов на постсоветском пространстве / Н. Баранов // Форум 2004. Нация и мир. Ежегодник Института сравнительной политологии РАН [Текст]. — М. : Мысль, 2004. — С. 363–382.
  4. Баранов Н. Об эффективности демократии / Н. Баранов // Актуальные проблемы современного политического процесса [Текст] : матер. междунар. науч. конф. : в 2 ч. Ч. 1 (15 февраля 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб. : Балт. гос. техн. ун-т, 2007. — С. 179–185.
  5. Баранов Н. Популизм и демагогия // Человек, культура, общество: межвуз. [Текст] : сб. науч. тр. — Вып. 3 / отв. ред. Н. В. Дулина, И. А. Небыков ; Волгоград. гоc. техн. ун-т. Волгоград, 2005. — С. 100–108.
  6. Баранов Н. Популизм как глобальное явление / Н. Баранов // Гуманизм, глобализм и будущее России [Текст] : матер. междунар. науч. конф. (15 ноября 2002 г., г. Санкт-Петербург). — СПб. : БГТУ, 2002. — С. 213, 214.
  7. Булгакау В. Новае у лукашэнкаускай ыдэялегіі: Антырасійская гістэрыя і нацыяналістычны папулізм / В. Булгакау // ARCHE [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 22.
  8. Карбалєвіч В. Білоруський феномен політичного популізму / В. Карбалєвіч // Феномен популізму в пострадянському просторі [Текст] : матер. укр.-білорус. семін. (січень 1999 р., м. Київ). — К. : УЦКД, 1999. — С. 40.
  9. Ровдо В. Специфика и эволюция политического режима Республики Беларусь / В. Ровдо // Hokkaido University. Acta Slavica Iaponica [Text]. — T. 21.— P. 144–180.
  10. Шуленкова И. Современные популистские режимы: сравнительный анализ Беларуси и Венесуэлы / И. Шуленкова // Палітычная сфера [Текст]. — 2009. — № 13. — С. 45–62.