Становлення і розвиток ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.025
Надіслано: Вересень 26, 2017
Прийнято: Жовтень 25, 2017
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто основні історичні етапи становлення поглядів на систему стримувань і противаг. Виокремлено основні характеристики кожного з історичних періодів дослідження зазначеної проблематики. Відстежено еволюцію основних ідей щодо поділу влади та показано зміст системи стримувань і противаг як основної запоруки демократичного функціонування влади за умов республіканської форми правління. Виокремлено характерні особливості системи стримувань і противаг на практиці сучасних демократій.

Арiстотель. (2000). Політика. Київ: Основи.

Гайдаєнко, Н. (2010). Система стримувань і противаг в сучасних демократіях. Одеса: Вид-во Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Д. Ушинського”.

Гегель, Г. В. (2000). Основи філософії права. Київ: Юніверс.

Жук, Н. (2006). Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні. Харків: Вид-во Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Кант, И. (1965) Метафизика нравов (Ч. 1). Москва: Мысль, 1965.

Кормич, А. (2009). Історія вчень про державу і право. Київ: Правова єдність.

Локк, Дж. (1988). Два трактата о правление (T. 1). In А. Макаровский. (Ред.), Избранные произведения
(сс. 60–85). Москва: Госполитиздат.

Макиавелли, Н. (2014). История Флоренции. Москва: Издательство “Эксмо”.

Монтескье, Ш. (1955) О духе законов. In М. Баскина (Ред.), Избранные произведения (С. 200–295). Москва: Госполитиздат.

Падуанский, М. (2014). Защитник мира. Москва: “Дашков и К”.

Платон (2000). Держава. Київ: Основи.

Полибий (1992). Всеобщая история (Т. 1). Москва: Мысль.

Рабкало, В. (2008). Система стримувань і противаг у сфері державно- управлінських відносин. Київ: НАДУ.

Руссо, Ж.-Ж. (2001). Про суспільний договір. In О. Хома. (Ред., упоряд.), Трактати (С. 102–125). Київ: Port-Royal.

Силенко, Л. (2000). Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функці­онування державної влади в Україні. Київ: В-во Київського національного університету ім. Т. Шeвченка.

Цицерон, М. (1998). Про державу (Ч. 1). Київ: Основи.

Чухліб, Т. В. (2011). Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького 1710. Київ: Наукова думка.

Adams, J. (1990). Defence of the constitutions of the United States. Boston: Little, Brown and Co.

Levy, L. (2000). Encyclopedia of the American Constitution. New York: Macmillan.

Marshal, J. (1968). Intention-In Law and Society. New York: Funk & Wagnalls.

Sheehan, C. (2013). James Madison: Father of the Constitution. New York: The Heritage Foundation.