Cистема стримувань і противаг як атрибут демократії: політологічний аналіз (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.027
Надіслано: Січень 24, 2018
Прийнято: Квітень 17, 2018
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто особливості системи стримувань і противаг як одного із атрибутів демократичного розвитку. Наголошено на нових підходах до розуміння системи стримувань і противаг у політичному контексті, враховуючи особливості сучасних політичних трансформацій, що наявні у світі. На основі аналізу політичної практики демократичних держав виокремлено основні риси системи та доведено, що вона є багатовимірним інститутом. Відповідно до цього, виокремлено головні виміри функціонування системи стримувань і противаг та описано проблеми, які можуть виникати на кожному з цих рівнів.

Доведено, що система стримувань і противаг є важливим елементом політичної системи. Описано низку важливих функцій, які система виконує у суспільстві. Проте головну увагу зосереджено на функціональному наповненні системи стримувань і противаг як атрибуту демократичного розвитку держави. Водночас наголошено, що система здатна розвиватись лише у тому суспільстві, де підтримуються принципи побудови демократії та верховенства права.

Підкреслено, що в Україні потребують вирішення чимало проблем, пов'язаних з функціонуванням системи стримувань і противаг. На основі системного методу доведено, що система стримувань і противаг є одним із ключових елементів демократії.

Гайдаєнко, Н. (2005). Проблеми наукового дослідження системи стримувань та противаг в сучасній політичній теорії. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 7, 152-158.

Гайдаєнко, Н. (2010). Система стримувань та противаг в сучасних демократіях. Одеса: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Ушинського".

Грачев, В. (2010). Система "сдержек и противовесов" как основа обеспечения баланса частных, общественных и государственных интересов в гражданском обществе. Закон и право, Вип. 2, 24-27.

Жук, Н. (2006). Стримування і противаги в системі поділу влади в україні (загальнотеоретичні проблеми). Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Зуева, К. (2013) Система сдержек и противовесов как непосредственный элемент принципа разделения властей. Ученые заметки ТОГУ, Вип. 4, 17-20.

Малышенко, И. (2011). Принцип разделения властей и система "сдержек и противовесов" по Консти­туции США 1787 г. Российское правоведение: трибуна молодого ученого, Вип. 11, 72-75.

Манов, Г. (1991). Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. М.: Наука.

Силенко, Л. (1999). Система стримувань і противаг: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького юридичного інституту, Вип. 4, 51-54.

Силенко, Л. (2000). Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціону­вання державної влади в Україні. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Цвик, М. (1995). Актуальные проблемы органи­зации власти в Украине. Проблемы законности, Вип. 30,

22-30.

Шаповал, В. (1997). Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади. Право України,

Вип. 1, 32-36.

Andreescu, M. (2016). The Limits of State Power in a Democratic Society. Journal of Civil & Legal Sciences, Vol. 5,

23-30.

Fukuyama, F. (2017). Checks and Balances. The American Interest, Vol. 12, 13-18.

Pansardi, P. (2016). Democracy, domination and the distribution of power: Substantive Political Equality as a Procedural Requirement. Revue internationale de philosophie, Vol. 1, 91-108.