Громадський контроль за виконанням зобов'язань в рамцях виконання угоди про асоціацію між ЄС та Україною (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.019
Надіслано: Березень 10, 2019
Прийнято: Квітень 20, 2019
Автори:
1
Sumy State University

У статті авторка структурувала сучасні теоретичні підходи до розуміння громадянського суспільства та обґрунтувала необхідність активного залучення громадянського суспільства під час виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Особлива роль у цьому процесі належить Українській стороні Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, головними завданнями якої є підготовка неупередженого аналізу виконання Угоди у різних сферах, вироблення рекомендацій щодо пріоритетних кроків для прискорення реформ, роз’яснення завдань та значення Угоди про асоціацію широкій громадськості та налагодження співпраці з європейським громадянським суспільством. Систематизація та аналіз основних форм громадського контролю: громадська експертиза, громадське розслідування, громадський аудит, громадський моніторинг, контрольна перевірка, дозволило авторці провести оцінку реалізації органами державними влади України протягом січня 2015 – березня 2017 рр. положень 8 сфер Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС шляхом громадського моніторингу та в результаті підготувати рекомендації органам державної влади. 

Ажажа, М. (2012). Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 50, 270-277.

Аудит реформ: громадський аналіз змін у регіонах після візової лібералізації. Отримано з https://europewb.org.ua/wp-content/ uploads/ 2017/11/ Zvit-ostatochnyj.pdf

Бєльська, Т. (2016). Глобальне громадянське суспільство: сутність, ґенеза та вплив на державну політику України. Київ : ВАДНД.

Бойчук, М. (2007). Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Горбань, О. (2011). Громадянське суспільство: ідея та механізм її здійснення (соціально-філософський аналіз). Сімферополь: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля.

Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2015 році (2016). Київ: Державна служба статистики України.

Еволюція і розвиток громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційні процеси : наук. розробка. (2010). Київ: НАДУ.

Звіт УС ПГС “Від цілей до результатів: виконання Угоди про асоціацію очима стейкхолдер”. (2017). Отримано з http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/ analytics /102-zvit-us-pgs-AA-2017/

Колодій, А. (2002). На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Львів: Видавництво «Червона Калина».

Наливайко, Л. (2014). Громадська експертиза як форма громадського контролю: проблеми теорії та практик. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права, 2. 28-34.

Шпан, П., Марку, Ж., Барбер Дж. (2011). Політичні рекомендації щодо удосконалення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів в Україні. Страсбург. Отримано з http://www.slg-coe.org.ua/

Різновиди корупції та кроки до ефективного урядування. (2014). Отримано з http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Робоча-панель-new-РЕЗ.compressed.pdf

Соляр, С. (2013). Громадянське суспільство: загальнотеоретичні підходи до визначення. Вісник Національної академії правових наук, 1, 271-279.

Степаненко, В. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН України.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною. (2014). Отримано з https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

Arato, A. (2000). Civil Society, Constitution, and Legitimacy. New York: Rowman and Little Field.

Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. The Global Resurgence of Democracy. Baltimore : The Johns Hopkins University Press.

European Charter of Local Self-Government Strasbourg. (1985). European Treaty Series. Отримано з https://rm.coe.int/168007a088

Keane, J. (1999). Civil Society: Old Images New Visions. London: Stanford University Press.

Recommendation No. R (96) 10 of the Committee of Ministers to member states on the guarantee of the independence of public service broadcasting. (1996).  Отримано з https://rm.coe.Int/CoERMPublicCommonSearchServices /DisplayDCTMContent?documentId=090000168050c770

Rosenblum, N. (1998). Membership and Morals: the Personal Uses of Pluralism in America. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Walter, M. (2002).  Equality and Civil Society. Alternative Conceptions of Civil Society. Chichester: Princeton University Press.