громадський контроль

Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті здійснено аналіз історико-правових джерел України, які регулювали порядок громадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, встановлено закономірності виникнення та розвитку існуючих з цього питання проблем та запропоновані деякі шляхи їх вирішення по суті.

Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті, на підставі аналізу змісту законодавчих актів, що регулюють порядок і умови здійснення громадського контролю за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, визначено існуючі у зв’язку з цим правові прогалини та колізії, а також розроблені науково обґрунтовані заходи щодо їх усунення.

Громадський контроль у процесах демократизації судової системи України

У статті зроблено спробу розкрити суть громадського контролю як чинника демократизації судової системи в Україні. З’ясовано, що громадський контроль є істотним чинником демократизації будь-якої інституції. Доведено, що саме активний громадський контроль за судовою владою може стати істотним поштовхом до створення ефективної та справедливої судової системи, забезпечити відкритість та прозорість функціонування судової влади, що зі свого боку, сприятиме збільшенню рівня довіри громадськості до судової системи.

Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України

Тотальна глобалізація та індустріалізація сучасного суспільства зумовлює проблему забруднення навколишнього середовища й вимагає забезпечення раціонального природокористування. Ці процеси потребують від державних інституцій ефективного контролю та нагляду, впровадження попереджувальних природоохоронних заходів, розробки методів раціонального використання природних ресурсів та екологічно чистих технологій. Досліджено нормативно-правове регулювання функціонування інституту громадських інспекторів в екологічній сфері.

Громадський контроль як ефективний механізм запобігання корупції у сфері публічних закупівель

Розкрито роль громадського контролю в запобіганні та виявленні корупції у сфері публічних закупівель, доведено наявність законодавчого підґрунтя та баз даних для виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків та фактів корупції в діяльності розпорядників публічних коштів, наведено приклади нормативних документів, які регламентують діяльність громадських рад, впровадження громадського контролю в публічних закупівлях, обов’язковість оприлюднення інформації про публічні фінанси, зазначені причини гальмування розвитку громадського контролю в Україні, зокрема в сфері публічних закупівель, та

Оцінка ефективності управління соціальними послугами для хворих на деменцію через механізми громадського контролю

Досліджено механізми громадського контролю за діяльністю державних закладів, що надають соціальні послуги різним групам населення, зокрема хворим на деменцію. Розглянуто доцільність використання системи державних закупівель для аналізу та контролю якості надання послуг. Запропоновано посилення можливостей застосування системи ProZorro як дієвого механізму громадського контролю за ефективністю прийняття управлінських рішень та використання бюджетних коштів.

Адміністративно-правові механізми, що забезпечують суспільну довіру поліції

Розкрито теоретичні підходи щодо адміністративно-правових механізмів взаємодії
поліції із громадськістю на партнерських засадах, спрямованих на забезпечення
суспільної довіри та громадської підтримки поліції. Проаналізовано вплив
адміністративно-правових механізмів, що забезпечують суспільну довіру поліції, на
ефективність службової діяльності Національної поліції в умовах реформаційних
процесів у правоохоронній системі держави. Обґрунтовано потребу обов’язкового
врахування громадської думки під час прийняття нормативно-правових актів, що

Громадський контроль за виконанням зобов'язань в рамцях виконання угоди про асоціацію між ЄС та Україною (науково-методична стаття)

У статті авторка структурувала сучасні теоретичні підходи до розуміння громадянського суспільства та обґрунтувала необхідність активного залучення громадянського суспільства під час виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.