Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.027
Надіслано: Січень 10, 2020
Прийнято: Березень 29, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Авторки статті аналізують феномен уваги у людському бутті, який зазнав й продовжує зазнавати змін під впливом інформаційних технологій. Подається короткий історико-філософський огляд підходів до аналізу феномену уваги в різні епохи: від Античності і до ХХ ст. На основі цього огляду авторки висновують, що у філософській інтерпретації від Античності до ХХ ст. увага визначається як турбота про себе. Показано, що в сучасному суспільстві через потужний розвиток інформаційних технологій, надлишковість інформації, поверховість сприйняття, відсутність зосередженості й рефлексії, відбувається перетворення уваги на цінний ресурс сфери економіки, політики, інформаційних воєн тощо. Крім цього, авторки з’ясували, що в інформаційному суспільстві екзистенційні характеристики уваги заміняються операційно-функціоналістськими, які нівелюють особливості людського буття.

Окрім історично-компаративістського підходу, в даній статті використовувався етимологічний підхід, який дозволив глибше зрозуміти зміни у значеннях поняття уваги, виходячи з трьох його ключових характеристик: концентрації, турботи про себе і «вбирання в себе».

Бахтіна, Г. (2011). Інформатизація суспільства та проблема “кліпового мислення”. Київський політехнік, 2, 2-4. Отримано з  https://kpi.ua/files/1102.pdf

Вальденфельс, Б. (2012). В поисках внимания. Топос, 2,  62-77.

Етимологічний словник української мови. (2012). У 7-ми т. Т. 6.  Kиїв: Наукова думка.

Платон. (1999). Федон.  В Діалоги,  234-292.  Київ: Основи.

Розин, В. (2006). Как можно помыслить тело человека, или на пороге антропологической революции. Философские науки, 5, 33-54. Отримано з http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf

Св. Августин. (1999). Сповідь. Київ: Основи.

Увага. (б/д). Словник української мови. Отримано з http://sum.in.ua/s/uvagha

Філософський енциклопедичний словник. (2002). Київ: Абрис.

Шевцов, А. (2019). Теории внимания. Иваново: Роща.

“Aufmerksamkeit, die”. (б/д). В Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Отримано з https://www.dwds.de/wb/Aufmerksamkeit?fbcli d=IwAR0aIGilGKK 2gFwHpUh2DK61O-vsZ33WFsj3Tt9Iv4Ok9LqP7Ga2En9mflI

Bosker, B. (2016). The Binge Breaker. The Atlantic, November Issue. Отримано з https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/

Chambers’ Etymological Dictionary of the English Language. (1874). London: W. & R. Chambers

Gülensoy, T. (2007) Türkiye türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü. Ankara: Türk Dil kurumu.

Heidegger, M. (1967) Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Husserl, E. (2009).  Logische Untersuchungen. Felix Meiner Verlag: Hamburg.

James, W. (1981). The Principles of Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kluge, F. (2011). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter.

Stiegler,  B. (2010). The Age of De-Proletarianisation. Art and Teaching Art in Post-Consumerist Culture. Amsterdam: ELIA.

Thompson, N. (2018). When Tech Knows You Better Than You Know Yourself. Wired, 10th April. Отримано з https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-yuval-noah-harari-tristan-harris/

Toffler, A. (1970). Future Shock. New York:  A Bantam Book.

Waldenfels, B. (2004). Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Williams, J. (2018a). Stand out of our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, J. (2018b). Technology is driving us to distraction. The Guardian, 27th May. Отримано з https:// www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/ 27/world-distraction-demands-new-focus