Інструкція для авторів

Оформлення рукопису статті до наукового фахового видання

Статті для опублікування у науковому журналі «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», подаються авторами технічному секретарю Журналу в електронній формі англійською або українською мовами за адресою: visnyk.isn@gmail.com. Обсяг 5-20 ст. (разом з списком літератури). Кожен рукопис статті супроводжується 2 рецензіями (зовнішньою та внутрішньою) та листом клопотанням з установи, в якій працює співавтор.

Структура статті повинна відповідати вимогам МОН України і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 3. Формулювання цілі статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.
 6. Нумерований список літератури українською мовою та у перекладі англійською мовою за стандартом APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут). Можна скористатися допомогою генератора списку. Також необхідно вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI), присвоєні науковим публікаціям, на які подається посилання.

Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.
Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті обсягом не менше 1800 знаків.
Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою.

Вимоги до електронних версій рукописів статей

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог:

 1. Формат видання А4 (210x297 мм).
  • відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.
  • колонцифра нижня, по центру сторінки.
 2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1.
 3. Рубрикація. У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:
  • авторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка – вправо. Ініціали авторів відокремлюється один від одного пробілом;
  • назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;
  • назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
  • знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;
  • анотації українською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
  • ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
  • підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц 
 4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).
Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.
Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.

 1. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, накреслення п/ж, пряме.
 2. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.
Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

 1. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив. 

З організаційних питань звертатися до технічного секретаря к.н.с.к. Веретеннікової Наталії Вячеславівни:

E-mail: sisn@lpnu.uavisnyk.isn@gmail.com

Моб. телефон: +38 (097) 866 30 25

Роб. телефон кафедри ІСМ: (032) 258-26-38