Видавнича етика

Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної публікаційної політики

Для кожного автора, редактора та видавництва є обов’язковим дотримання етики публікаційної політики у відповідності до ідеології наукометричних баз даних щодо уникнення недобросовісності. Редакційна колегія наукового журналу «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», дотримуючись цієї системи поглядів, вимог наукометричних баз даних і рекомендацій міжнародного Комітету з видавничої етики (COPE) публікує «Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної публікаційної політики».

Рішення про публікацію статей

Рішення стосовно публікації тієї чи іншої статті у науковому журналі «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» приймає редактор, базуючись на критеріях оцінювання статті рецензентами та членами редакційної колегії, а саме: важливість результатів, оригінальність дослідження, якість викладу матеріалу та відповідність профілю видання. Стан редакційної політики, академічна доброчесність авторів та рецензентів підлягає постійному моніторингу, та у разі виявлення фактів недотримання видавничої етики редактор вживає заходів для усунення недоліків.

Конфіденційність

Редактор, члени редакційної колегії та інші співробітники, причетні до видання журналу зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію про рецензовану статтю будь-кому, окрім авторів статті, рецензентів, потенційних рецензентів та видавця.

Конфлікти інтересів при порушенні норм авторського права

Матеріали, подані авторами статті, не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора або членів редакційної ради без письмової згоди автора. Автори повинні повідомляти про будь-які випадки виникнення конфлікту щодо порушення авторського права та опублікувати виправлення у випадку, якщо конфлікт інтересів при порушенні норм авторського права було виявлено після виходу друком статті. Редактор бере на себе зобов’язання вирішувати конфлікти інтересів при порушенні норм авторського права. Для редактора є важливими пропозиції авторів, читачів, рецензентів та членів редакційної колегії стосовно шляхів вдосконалення видання.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Роль при прийнятті редакційних рішень

Висновки рецензентів є дорадчою інформацією для редактора та редакційної колегії при прийнятті редакційних рішень. Рекомендації рецензентів, надіслані редакцією автору, сприяють автору у вдосконаленні статті. Редактор застосовує методи рецензування, які найкращим чином сприяють отриманню об’єктивних оцінок фахових експертів та відповідають профілю журналу. Методика рецензування періодично переглядається з метою внесення необхідних вдосконалень. На рецензентів покладаються зобов’язання щодо визначення оригінальності отриманих результатів, з’ясування наявності текстових запозичень та самоплагіату, неправильного оформлення цитування. Редактор вважає вагомим внесок рецензентів у дотриманні видавничої етики та запобігання недобросовісної публікаційної політики.

Конфіденційність

Інформація про надіслані авторами статті повинна бути конфіденційною. Під час рецензування надіслані до журналу статті залишаються анонімними. Результати дослідження або ідеї, з якими рецензенти ознайомлюються під час рецензування статті, залишаються конфіденційними і не можуть використовуватися в особистих цілях.

Стандарти об’єктивності

Редактор запрошує до рецензування високо фахових рецензентів, здійснює моніторинг їх діяльності і вживає необхідні заходи для забезпечення високих стандартів рецензування. Рецензування здійснюється об'єктивно, чесно, неупереджено та своєчасно. Рецензентів зобов’язується висловлювати свої міркування чітко та з наведенням відповідних аргументів, рекомендацій щодо вдосконалення публікації. Статті спрямовуються на рецензування до експертів з належним рівнем кваліфікації та відповідною сферою наукових інтересів. Статті членів редакційної колегії також рекомендуються до публікації лише після отримання об’єктивної та неупередженої оцінки рецензентів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні перевіряти відсутність запозичень із опублікованих робіт, використаних авторами без наведення посилань. Будь-яке зауваження про те, що результати або висновок уже раніше публікувалися, повинно супроводжуватися відповідним посиланням на публікацію. Рецензенти повинні також привертати увагу редактора до будь-якої подібності або часткового збігу між статтею, що розглядається, та будь-якою іншою опублікованою статтею, про яку рецензенти особисто знають.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Вимоги до подання матеріалів дослідження

Автори повинні надсилати свої оригінальні дослідження та використовувати посилання на будь-які уже опубліковані матеріали. Основні дані повинні бути подані в статті коректно та достовірно. Стаття має бути структурованою та містити достатню кількість посилань. Присутність у статті недобросовісних або неточних тверджень свідчать про порушення норм академічної доброчесності. Вимоги до поданих авторами статей містять детальну інформацію щодо їх оформлення та змістового наповнення, що регулярно поновлюється.

Доступ до даних

Редактор вживає усіх можливих заходів для відбору для публікації статей високої якості. Рішення стосовно дотримання стилю оформлення статей для опублікування у Віснику ІСМ приймаються, виходячи із факторів, що підвищують якість представлення результатів досліджень (наприклад, запровадження структурованих анотацій до статей). Можливим є звернення до авторів статей із проханням надати до редакційної колегії та залишити на певний період після публікації усі вихідні дані, застосовані при написанні статті.

Оригінальність та плагіат

Автори статей повинні гарантувати абсолютну оригінальність статті. При використанні робіт та / або результатів досліджень інших науковців необхідно подавати належним чином оформлене посилання на них, а цитати подавати коректно, дослівно, у лапках із зазначенням першоджерела. Помилки, неточні відомості та твердження, що не є достовірними, мають виправлятися швидко та із належним широким висвітленням. Редактор заохочує та з готовністю розглядає аргументовані відгуки на статті, опубліковані у Віснику ІСМ. Авторам надається можливість відповісти на зауваження до статей.

Повторні або збіжні публікації

Авторів зобов’язується не надсилати до редакції статті, опубліковані раніше. Автори не повинні публікувати статті, що описують одні і ті ж дослідження у декількох журналах або матеріалах конференцій. Відправка однієї і тієї ж статті до декількох журналів та аналогічно тез на конференції свідчить про неетичну поведінку автора.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене лише тими особами, внесок яких у розробку концепції, структури, виконання та отримання результатів дослідження, представлених у статті, є вагомим. Лише ці особи повинні бути перераховані в якості співавторів. Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.