Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів

2022;
: cc. 230 - 254
1
Національний університет «Львівська політехніка»,кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж,

Спроєктовано та розроблено вебзастосунок для підтримки взаємодії між членами різних домогосподарств щодо утилізації побутових відходів та продажу на вторинному ринку товарів, що перебували у вжитку. З метою мінімізації негативного людського впливу на довкілля розроблено інформаційну систему підтримки утилізації побутових відходів, основану на принципах циркулярної економіки, де усі наявні ресурси перебувають у багаторазовому використанні, підлягають переробленню, і загалом, знижується рівень їх споживання. Обґрунтовано потребу в формуванні зацікавленості пересічного споживача у пошуку цільової аудиторії для процесу розподілу на вторинному ринку речей, що перебували у вжитку. Основною відмінною рисою вебзастосунку є надання споживачам електронного майданчика, що давав би можливість успішно реалізувати потребу в сортуванні сміття (побутових відходів, вторсировини тощо) з економічною вигодою для усіх учасників взаємодії. У результаті виконання завдання проаналізовано знання стосовно утилізації побутових відходів та наявних застосунків для підтримання процесів циркулярної економіки. Відповідно до складеної специфікації вимог для розроблення було використано мову програмування TypeScript,  бібліотеку React скриптову метамову SASS та архітектуру MVC. Для забезпечення правильної роботи сервісу здійснено ручне, модульне та автоматизоване тестування. Розроблений програмний продукт має простий інтерфейс та зручний для кожного користувача, що має доступ до інтернету та бажання отримати додаткові ресурси у складних умовах воєнної економіки України.

 1. Савуляк В. І., Березюк О. В. (2006). Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. 217 с.
 2. Circular                             economy.                            European                             Commission.                              URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en.
 3. Bublyk M., Kowalska-Styczeń A., Lytvyn V., Vysotska V. (2021). The Ukrainian Economy Transformation into the Circular Based on Fuzzy-Logic Cluster Analysis. Energies, Vol. 14 (18), Art. 5951. DOI: 10.3390/en14185951.
 4. Bublyk M., Matseliukh Y. (2021). Small-Batteries Utilization Analysis Based on Mathematical Statistics Methods in Challenges of Circular Economy. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2870, 1594–1603.
 5. Baran M., Kuzmin O., Bublyk M., Panasyuk V., Lishchynska K. (2021). Information System for Quality Control of Polyethylene Production in a Circular Economy. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2917, 465–502.
 6. Кривенко С. В. (2014). Сучасний підходи до розвитку рециклінгу вторинних матеріальних ресурсів в контексті зеленої індустрії. Науковий вісник Полтавського університету акономіки і торгівлі. № 4. С. 83–89.
 7. Про житлово-комунальні послуги. (2018). Офіційний вісник України. № 1. С. 5.
 8. Сортуючи сміття, можна заробляти: досвід ОСББ. (2016). URL: http://solvetpv.lviv.ua/sortuyuchy- smittya-mozhna-zaroblyaty-dosvit-osbb/.
 9. Бублик М.І., Бей М.Р. (2016). Особливості “зеленої” економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. № 847. C. 29–34.
 10. Бублик М. І. (2014). Модель економічного оцінювання техногенних збитків у національному господарстві. Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Economic Science, Vol. 12(05), 44–50.
 11. Бублик М. І. (2015). Техногенні збитки у національному господарстві: економічне оцінювання та засади державного регулювання : монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 420 с.
 12. Бублик М. І. (2012). Механізм регулювання техногенних збитків промислових підприємств: логістика рециклювання як інструмент його застосування. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Логістика”. № 749. С. 530 - 537.
 13. Bublyk M., Vysotska V., Matseliukh Yu., Mayik V., Nashkerska M. (2020). Assessing Losses of Human Capital Due to Man-Made Pollution Caused by Emergencies. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2805, 74–86.
 14. Kuzmin O. Ye., Bublyk M. I., Rybytska O. M. (2014). The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy. Вісник Національного  університету “Львівська політехніка”: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 790. С. 63–73.
 15. Kuzmin O., Bublyk M. (2016). Economic evaluation and government regulation of technogenic (man- made) damage in the national economy. Computer sciences and information technologies : Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference (CSIT), Lviv, Ukraine, September, 6–10, 2016. Р. 37–39. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2016.7589863.
 16. Bublyk M. I. (2013). Economic evaluation of technogenic losses of business entities on fuzzy logic based opportunities. Zarzadzanie organizacja w warunkach niepewnosci – teoria i praktyka: monogr. Red. nauk. Agnieszka Strzelecka. Chestochowa: Politechnika Chestochowska, Wydzial Zarzadania,19–29.
 17. Кузьмін О. Є., Бублик М. І. (2021). Державне регулювання системи економічних відносин суб’єктів господарювання в умовах циркулярної економіки. Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: монографія, за ред. О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль. Львів: Міські інформаційні системи. C. 20–58.
 18. Алимов О. М., Микитенко В. В., Лицур І. М. та ін. (2013). Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України: монографія. Нац. акад. наук України, Держ. установа “Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України”. 88 с.
 19. Амоша О. І., Ляшенко В. І., Микитенко В. В. (2013). Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: монографія. Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОН України. Донецьк: Економічна думка, 897 с.
 20. Балацкий   О.   Ф.   (2007).   Антология   экономики   чистой   среды:   монография.   Сумы:   ИТД “Университетская книга”. 273 с.
 21. Бублик М. І., Коропецька Т. О. (2008). Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Проблеми економіки та управління”. № 611. С. 71–80.
 22. Бублык М. И. (2013). Техногенный ущерб: эволюция формирования сути понятия. Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Part B. Economic, Management & Marketing And Engineering, Vol. 06(06), 46–54.
 23. Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. Є. (2011). “Зелена” економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, Саки: ПП “Підприємство Фенікс”, 348 с.
 24. Витвицький  Я.  С.  (2007).  Економічна  оцінка  гірничого  капіталу  нафтогазових  компаній: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 431 с.
 25. Гринів Л. С. (2001). Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 240 с.
 26. Гринів Л. С. (2016). Фізична економія: нові моделі сталого розвитку. Львів: Ліга-прес, 424 с.
 27. Данилишин Б. М. (2008). Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія. Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”. 256 с.
 28. Ілляшенко С. М. (2013). Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій: монографія. Сумський державний університет. Суми: ТОВ “Друкарський дім “Папірус”. 184 с.
 29. Кузьмін О. Є., Бублик М. І. (2013). Методологія оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 754. С. 115–120.
 30. Мельник О. Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 344 с.
 31. Туниця Ю. Ю. (2012). Про концепцію стимулювання екологічно безпечної економіки. Вісник Національної академії наук України. № 5. С. 26–30.
 32. Дідух В. Р. (2008). Економічні механізми реалізації державної екологічної політики. URL: http://www. kbuapa. kharkov. ua /e-book /n_1_2008 /doc/1/13. pdf.
 33. Долгий М. Л., Осипенко С. І. (2006). Обґрунтування системного підходу до управління захистом та безпекою населення у надзвичайних ситуаціях. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006- 2/txts/GALUZEVE %506dmlnns. pdf.
 34. Зеркалов Д. В. (2013). Проблеми екології сталого розвитку: монографія. Київ: Основа. 430 с. URL: http://www.zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/problemi_ekologiyi_stalogo_rizvitku._monografiya.pdf.
 35. Петрович Й. М. (2013). Управління діяльністю організаційно-виробничих систем. Київ: Знання. 510с.
 36. Хлобистов        Є.      В.      (2022).       Фінансові         механізми         управління         охороною        довкілля        та природокористуванням в Україні. URL: http://www. mama-86. org. ua/ecodemocracy/ experts_khlobystov_u. htm.
 37. Bublyk M., Rybytska O. (2017). The model of fuzzy expert system for establishing the pollution impact on the mortality rate in Ukraine. Computer sciences and information technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, September, 5–8, 2017, 253–256. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2017.8098781.
 38. Kuzmin O., Bublyk M. (2014). Methodological foundations of economic evaluation of technogenic losses of national economy. Economics, Entrepreneurship, Management, Vol. 1, 1–8.
 39. McLeod F., Hickford A., Maynard S., Cherrett T., Allen J. (2010). Developing innovative and more sustainable approaches to reverse logistics for the collection, recycling and disposal of waste products from urban centres: Literature review and identification of opportunities. London: University of Southampton, University of Westminster. URL: www. greenlogistics. org.
 40. Starostka-Patyk М., Grabara J. K. (2010). Reverse logistics processes in industrial waste management as an element of sustainable development. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 12(2), 698–707.
 41. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication: Final Report of UNEP. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011. 630 p.
 42. Заверуха Н. М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. (2017). Основи екології. Київ: Каравела. 304 с.
 43. Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з  визначення  морфологічного  складу  твердих побутових відходів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0039662-10.
 44. Тверді побутові відходи в Україні: Потенціал Розвитку. Київ, 2015. 110 с.
 45. Сортуй (2022). URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macpawlabs.sort.
 46. Зелена коробка (2022). URL: https://greenbox.net.ua/.
 47. Україна без відходів (2022). URL: http://nowaste.com.ua/.
 48. OLX (2022). URL: https://www.olx.ua/uk/.
 49. Dyrr K. (2018). The Complite Beginner's Guide to React. 89 с.
 50. Javascript: Best Practice – Collingwood: SitePoint, 2018. 99 с.
 51. Файн Я., Моисеев А. (2018). Angular и TypeScript. Сайтостроение для профессионалов. С.-П.: Питер.
 52. Журемкевич А. Є., Мигаль В. В. (2017). Використаня процесора sass для побудови веб-сторінок з допомогою GULP.GS. Интернаука. № 3. С. 127–130.
 53. Grove F. R., Ozkan E. (2011). The Mvc-Web Design Pattern. Proceedings of the 7th International Conference on Web Information Systems and Technologies, 127–130.