циркулярна економіка

Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни

Циркулярна економіка є передумовою нової промислової революції, адже сприяє досягненню максимальної економічної ефективності в промисловості та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Її впровадження передбачає комплекс заходів, спрямованих на сталий розвиток підприємств, країни і суспільства. Введення концепції циркулярної економіки є важливим і необхідним кроком для розвитку нашої держави, її інтеграції в  Європейський  Союз та післявоєнного відновлення.

VALORIZATION OF PHOSPHOGYPSUM IN UKRAINE BY CREATING COMPOSITE MATERIALS FOR STRUCTURAL LAYERS OF ROAD PAVEMENT

Ukraine's transition to an energy-efficient economy as part of its overall transformation to EU standards is a difficult but crucial challenge. The country's post-war recovery will involve modernizing the entire infrastructure in line with EU sustainable development standards.

Методи тактичного планування: cутність та типологія у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств

У статті досліджено сутність та основні результати впровадження циркулярної економіки (економічної системи замкненого циклу), розглянуто планування у системі циркулярних бізнес-моделей, що поділяється на стратегічне і тактичне. Досліджуючи етапи стратегічного планування, вказано на місце методів тактичного планування у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств.

Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів

Спроєктовано та розроблено вебзастосунок для підтримки взаємодії між членами різних домогосподарств щодо утилізації побутових відходів та продажу на вторинному ринку товарів, що перебували у вжитку. З метою мінімізації негативного людського впливу на довкілля розроблено інформаційну систему підтримки утилізації побутових відходів, основану на принципах циркулярної економіки, де усі наявні ресурси перебувають у багаторазовому використанні, підлягають переробленню, і загалом, знижується рівень їх споживання.

Роль міжнародних ланцюгів постачання у становленні циркулярної моделі економіки

Висвітлено ключові тренди у міжнародній логістиці. Розкрито сутність міжнарод- ного ланцюга постачання в умовах становлення циркулярної моделі економіки. Обґру- нтовано переваги циркулярної економіки над лінійною. Наведено успішні приклади організації безвідходних ланцюгів постачання в діяльності відомих компаній згідно з принципами сталого розвитку. Доведено, що циркулярна економіка є найкращою аль- тернативою в сучасних обставинах, оскільки має на меті використовувати продукти, обладнання та інфраструктуру довше, таким чином покращуючи продуктивність цих ресурсів.

Disrupt Framework як основа побудови бізнес-моделі підприємства на засадах підривних інновацій в умовах сталого розвитку

Викладено результати дослідження у сфері побудови бізнес-моделі підприємства в умовах сталого розвитку із упровадженням інновацій. Висвітлено роль підривних інно- вацій у реінжинірингу бізнес-процесів. Наведено концепцію 4Р інновацій, здійснено класифікацію інновацій за рівнем технологічної новизни і впливом на ринок. Описано основні типи циркулярних бізнес-моделей (циклічні, подовжуючі, інтенсифікуючі, дематеріалізуючі). Окреслено базові характеристики DISRUPT framework для підприємств, що створюють продукти/послуги для циркулярної економіки.

REVIEW OF UKRAINIAN, SLOVAKIAN AND SERBIAN MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT: COMPARATIVE STUDY

The Carpathian Euroregion comprises of five countries: Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine, as the Euroregion's fifth state, aspires to join the EU. As a result, we chose to compare Slovak Republic as an EU member state and Serbia and Ukraine as candidate countries. To support waste reduction and a circular economy, European law establishes waste management principles incorporated into national legislation across all EU member states. The key document of Slovakia is the Envirostrategy 2030, which sets a target of 60% recycling and 10% landfilling by 2030.

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Мета дослідження – розроблення пропозицій вітчизняним підприємствам у сфері адаптування принципів циркулярної економіки задля сталого розвитку, зокрема на основні аналізування досвіду країн ЄС.

Особливості впровадження та розвитку циркулярної економіки в Україні

Розкрито сутність концепції «циркулярної економіки», проаналізовано основні циркулярні бізнес-моделі, їх сутність та переваги в практичному застосуванні на основі дослідження досвіду їх впровадження та використання на міжнародних та вітчизняних підприємствах. Встановлено особливості впровадження принципів циркулярної економіки в Україні на основі аналізування джерел фінансування інноваційної діяльності та частки інноваційних підприємств у загальному обсязі. Обґрунтовано доцільність впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на вітчизняних підприємствах.

Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду

Прискорений приріст населення планети, вичерпання природніх ресурсів, надмір- не забруднення навколишнього середовища, що несе загрозу існуванню людства, стало передумовою появи у світі концепції циркулярної економіки та принципів сталого розвитку, тобто ведення бізнесу без шкоди для середовища. Модель циркулярної (круго- вої) економіки спрямовано на енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання та виробництво.