Порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку інформації у файлах баз даних для багатопроцесорних ЕОМ

2010;
: сс. 135 – 145
Автори: 
Лісовець В.Я, Цегелик Г.Г.

Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Виконано порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку записів з використанням методу m-паралельного блочного пошуку у послідовних упорядкованих файлах баз даних, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. За критерій оптимальності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.

1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.3: Сортировка и поиск / Д. Кнут. – М.: Изд. дом. «Вильямс», 2000. – 832 с. 2. Лісовець В.Я. Метод m-паралельного послідовного перегляду записів та його використання для пошуку інформації у послідовних файлах баз даних / В. Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 109–119. 3. Лісовець В.Я. Метод m-паралельного блочного пошуку записів у файлах баз даних та його ефективність / В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик // Відбір та обробка інформації. – 2007. – Вип. 27(103). – С. 87–92. 4. Лісовець В.Я. Метод m-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних і його ефективність / В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2007. – Вип. 13. – С. 177–186. 5. Лісовець В. Я. Моделювання та оптимізація паралельного доступу до інформації файлів баз даних для багатопроцесорних ЕОМ / В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик // Міжн. наук.-техн. журнал Комп’ютинг. – 2009. – Т. 8, Вип. 2. – С. 24–30. 6. Лісовець В.Я. Один з варіантів методу m-паралельного блочного пошуку записів і його ефективність / В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 7. – С. 103–111. 7. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах / Дж. Мартин. – М.: Мир, 1980. – 644 с. 8. Цегелик Г. Г. Организация и поиск информации в базах данных / Г.Г. Цегелик. – Львов: Вища шк., 1987. – 176 с. 9. Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов: Світ, 1990. – 168 с.