бази даних

Обгрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону

Сформульовано вимоги, обґрунтовано принципи побудови, розроблено узагальнену архітектуру інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управ- ління енергоефективністю економіки регіону, визначено основні функції компонентів.

The requirements have been formulated, principles of construction have been grounded, thegeneralized information-analytical system architecture for evaluation, forecasting and energy efficiency management of regional economy has been developed, the main functions of components have been defined.

Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників

Узагальнюючи означення поняття «навички» із оглянутих літературних джерел визна- чаємо, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які людина отримала протягом життя.

Для покращення навичок потрібно вибирати певні інструменти (тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо). Важливе значення у виборі інструментів і досягненні результатів мають особистісні якості та установки молоді.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки

.Розглянуто поняття та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки. Охарактеризовано
методи та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних
підрозділів. Визначено основні міністерства і відомства як джерела отримання необ-
хідної інформації для забезпечення протидії зазначеним злочинам. Окреслено чинники,
що вказують на неналежне інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки.

Відображення структурних відношень реєстру тремінологічних словників у базах даних

Проаналізовано взаємозв’язки між реєстровими одиницями термінологічних словників та запропоновано варіант їх відображення у лексикографічній базі даних.
 

Порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку інформації у файлах баз даних для багатопроцесорних ЕОМ

Виконано порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку записів з використанням методу m-паралельного блочного пошуку у послідовних упорядкованих файлах баз даних, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. За критерій оптимальності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.

Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій

Описано метод оцінювання поширеності матеріалів наукових конференцій, особливості створення та функціонування бази даних як консолідованого інформаційного ресурсу, призначеного для зберігання інформації про матеріали конференцій, їх оцінювання та аналізу.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано основні підходи до формування каналів розподілу продукції підприємства, досліджено етапи розроблення стратегії каналу збуту. Проаналізовано сучасні тенденції у розвитку каналів збуту, які пов’язані з прямим маркетингом. Розглянуто процеси розроблення, ведення та використання баз даних покупців, постачальників та посередників з метою встановлення та розвитку контактів з ними, недоліки та переваги використання баз даних. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичного моделювання для оптимізації маркетингової політики розподілу.