Інформаційна система формування персональних освітніх траєкторій в галузі ІТ

2020;
: сс. 42 - 50
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано рівень розвитку освітньої галузі на проміжному етапі середньої та вищої освіти. Запропоновано ідею створення своєрідної інтелектуальної рекомендаційної системи для побудови персональних освітніх траєкторій. Статистично справедливо вважати, що вибір майбутнього фаху залежить від різноманітних чинників, але в основу завжди покладено принаймні середній рівень успішності у відповідних предметних областях. Цей процес супроводжується ретельним аналізом особистих вподобань, майбутніх перспектив та соціально-комунікаційних елементів. Запропонована система має враховувати можливі ризики та шукати якнайкращих шляхів для створення ефективної навчальної траєкторії. Функціонування системи значною мірою залежить від Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, який зможе забезпечити її даними для коректного виконання завдання. Обробка такого обсягу інформації означає обов’язкове залучення концепту великих даних для якомога глибшого дослідження проблеми.

1. Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Небесний Р. М., Назарук М. В., (2019). Аналіз вибору ІТ спеціальностей учнями випускних класів на прикладі Тернополя. Вісник НУ «Львівська політехніка», 6, 79- 89.

2. Kunanets, N., Nazaruk, M., Nebesnyi, R., & Pasichnyk, V. (2018). Інформаційна технологія персоналізованого супроводу вибору професії в «розумних містах». Інформаційні технології та засоби навчання, 65(3), 277–290.

3. Пасічник В.В, Назарук М.В., (2017). Програмно-алгоритмічний комплекс інформаційнотехнологічного супроводу підготовки фахівців в умовах "розумного" міста. Науковий вісник НЛТУ України, 27(9), 78–85.

4. CEDOS – аналітичний центр. Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування. https://cedos.org.ua/uk/articles/sotsialno-ekonomichnyi-portret-studenti...

5. Український центр оцінювання якості освіти. Статистичні дані основної сесії ЗНО. Отримано з: https://zno.testportal.com.ua/opendata