Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій

2015;
: сс. 186 - 200
Authors: 

Литвин В.В. Гопяк М.Я. Оборська О.В. Вовнянка Р.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто метод побудови інтелектуальних агентів з використанням онтологічного підходу. Здійснено класифікацію таких агентів з погляду їх функціонування на основі онтологій. Розроблено математичне забезпечення функціонування інтелектуальних агентів, яке ґрунтується на адаптивних онтологіях. Модель адаптивної онтології визначено як розвиток класичної моделі онтології додаванням ваг важливості понять та відношень, які зберігаються в онтології.

1. Gruber T. A translation approach to portable ontologies / T. Gruber // Knowledge Acquisition. — 1993. — No 5 (2). — P. 199–220. 2. Guarino N. Formal Ontology, Conceptual Analysis and Knowledge Representation / N. Guarino // International Journal of Human-Computer Studies. — 1995. — No 43(5—6). — Р. 625–640. 3. Sowa J. Conceptual Graphs as a universal knowledge representation / J. Sowa // In: Semantic Networks in Artificial Intelligence, Spec. Issue of An International Journal Computers & Mathematics with Applications. (Ed. F. Lehmann). − Vol. 23. −No 2–5. − 1992. − Part 1. — P. 75–95. 4. Montes-y-Gómez M. Comparison of Conceptual Graphs [Електроннийресурс] / M. Montes-y-Gómez, A. Gelbukh, A. López-López // Lecture Notes in Artificial Intelligence. — Vol. 1793. — Springer—Verlag. — 2000. — Режимдоступудожурналу: http://ccc.inaoep.mx/~mmontesg/publicaciones/ 2000/ Comparison C G. 5. ЛитвинВ. В. Базизнаньінтелектуальнихсистемпідтримкиприйняттярішень: монографія / В. В. Литвин; Міністерствоосвітиінауки, молодітаспортуУкраїни, Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка». — Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2011. — 240 с. 6. ЛитвинВ. В. Мультиагентнісистемипідтримкиприйняттярішень, щобазують-сянапрецедентахтавикористовуютьадаптивніонтології / В. В.Литвин // Радіоелектроніка, інформатика, управління: наук. журн. / Запорізькийнаціональнийтехнічнийуніверситет. — 2009. — No 2(21). — С. 120–126. 7. ЛитвинВ. В. Інтелектуальніагентипошукурелевантнихпрецедентівнаосновіадаптивнихонтологій / В. В. Литвин // Математичнімашиниісистеми: наук. журн. / НаціональнаакадеміянаукУкраїни; Інститутпроблемматематичнихмашинісистем. — Київ. — 2011. — No 3. — С. 66–72. 8. ЛитвинВ. В. Пошукрелевантнихпрецедентівнаосновіадаптивнихонтологій / В. В. Литвин, Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин // Штучнийінтелект: наук.-техн. журн. / НаціональнаакадеміянаукУкраїни; Інститутпроблемштучногоінтелекту. — Донецьк. — 2011. — No 3. — С. 388–395. 9. Shakhovska N. Dataspace Class Algebraic System for Modeling Integrated Processes / Natalya Shakhovska, Mykola Medykovskyj, Vasyl Lytvyn // Journal of applied computer science.— 2012.— Vol. 20, No 1.— P.69—80. 10. ЛитвинВ. В. Методмоделюванняпроцесупідтримкиприйняттярішеньуконкурентномусередовищі / В. В. Литвин, О. В. Оборська, Р. В. Вовнянка // Математичнімашинийсистеми : наук. журн. — К., 2014. — No 1. — С. 50–57. 11. ЛитвинВ. В. Підхіддопобудовиінтелектуальнихсистемпідтримкиприйняттярішеньнаосновіонтологій / D. В. Литвин // Проблемипрограмування : наук. журн. / НаціональнаакадеміянаукУкраїни; Інститутпрограмнихсистем. — К., 2013. — No 4. — С. 43–52. 12. ДосинД. Г. Комп’ютернасистемаавтоматизованоїрозбудовибазовоїонтології Crocus // Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Р. В. Вовнянка / Електротехнічнітакомп’ютернісистеми : наук.-техн. журн. / Одеськийнаціональнийполі-технічнийуніверситет. — Одеса, 2014. — No 13(89). — С. 135–143. 13. ЛитвинВ. В. Методвидобу-ваннязнаньзприродомовнихтекстівдляавтоматизованоїрозбудовионтологій / В. В. Литвин // Автоматизованісистемиуправліннятаприладиавтоматики : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. — Харків, 2013. — No164. — С. 67–72. 14. ЛитвинВ. В. Методвикористанняонтологійупетлі OODA / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2014. — No 783. — С.137—145. 15. ЛитвинВ. В. Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій / В. В. Литвин, С. Б. Хрущ // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2014. — No 783. — С. 361–368. 16. ЛитвинВ. В. Моделюванняавтоматизованоїсистемуправліннятактичноїланкинаосновіонтологічногопідходу / В. В. Литвин, О. В. Оборська // ВісникКременчуцькогонаціональногоуніверситетуіменіМихайлаОстроградського. — Кременчук. — 2014. — Виg/ 5/2014(88). — С.92—97. 17. Lytvyn V. Method of automated development and evaluation of ontologies’ qualities of knowledge bases / V. Lytvyn, M. Hopyak, O. Oborska // Applied-computer-science-volume-10—number-4—2014/ — P. 92–97. 18. ЛитвинВ. В. Проблемаавтоматизованоїрозбудовибазовоїонтології / В. В. Литвин, Т. М. Черна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2014. — No 805. — С. 306–315. 19. Ihor Rishnyak Modeling and evaluation of project risks in multi-project environment / Ihor Rishnyak, Vasyl Lytvyn // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Volume. — 2014. — 4(2) — Р. 34–36. 20. Dosyn D. DP-optimization of steel corrosion protection techniques in the intelligent diagnostic system / D. Dosyn, V. Lytvyn, A. Yatsenko // Physicochemical Mechanics of Materials. — 2012. — No 9. — P. 329–333.