Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності

2017;
: cc. 93 – 100

Заяць В. М. Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності / В. М. Заяць, М. М. Заяць // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 93–100.

Authors: 

Заяць В. М., Заяць М. М.

  1. Університет природничо-технологічний (UTP), м. Бидгощ, Польща, Інститут телекомунікацій, інформаційних технологій та електротехніки,
  2. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем і мереж

Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема кількості інформації та оцінки її цінності на підставі статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Здійснено їх порівняльний аналіз та відзначено сфери їх ефективного застосування. Запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.

1. Бриллюэн Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн. – М.: Госиздат, 1960. – 392 с.

2. Хартли Р. В. Теория информации и её приложения / Р.В. Хартли. – М.: Физматгиз, 1959. – 356 с.

3. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: Изд-во иностран. л-ры, 1963. – 286 с.

4. Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия “количество информации” / А. Н. Колмогоров // Проблемы передачи информации. – Т.1. – Вып. 1. – 1965. – С. 63–67.

5. Харкевич А. А. О ценности информации / А. А. Харкевич // Проблемы кибернетики. – Вып. 4. Физматгиз. – 1960. – С. 53–57.

6. Партико З. В. Образна концепція теорії інформації / З. В. Партико.– Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 98 с.

7. Бонгард М. М. О понятии “полез- ная информация” / М. М. Бонгард // Проблемы кибернетики. Вып. 8. – Физматгиз. – 1963. –С. 71–102.

8. Теслер Г. С. Новая кибернетика / Г. С. Теслер. – К.: Логос, 2004. – 404 с.

9. Сявавко М. С. Ентропія як показник розмитості нечіткої множини / М. С. Сявавко, М. І. Рожанківська // Зб. наукових праць ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. – № 2. – 2009. – С. 3–19.

10. De Luca A. On the convergence of entropy measures of fussy sets / A. De Luca, S. Termini // Kybernetes. – Vol. 6. – 1971. –P. 219–227.

11. Шустер Г. Детерминированный хаос: введение. / Г. Шустер; пер. с англ. – М.: Мир,1988. – С. 240.

12. Заяць В. М. Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера / В. М. Заяць, М. М. Заяць // Зб. “Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”. – Львів. – 2005. – Вип. 1. – С. 146–152.

13. Харкевич А. А. Опознание образов / А. А. Харкевич // Радиотехника. – 1959. – Т. 14. – С. 15–19.

14. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания / К. Фукунага. – М.: Наука, 1979.– 512 с.

15. Горелик А. Л. Методы распознавания / А. Л. Горелик, В. А. Скрипник. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 232.

16. Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен. / Р. Дуда, П. Харт.– М.: Мир, 1976.– С. 512.

17. Заяць В. М. Визначення пріоритету детермінованих ознак при побудові системи розпізнавання об’єктів / В. М. Заяць, О. Шокира // Зб. праць науково-практичної конф. ЛДІНТУ імені В. Чорновола “Математичне моделювання складних систем”. – 2007. – С. 135–137.

18. Заяць В. М. Архітектура подіє-орієнтованих систем на прикладі системи розпізнавання рукописного тексту / В. М. Заяць, Д. О. Іванов // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – Львів. – 2004. – № 530. – С. 78–83.

19. Томашевський О. М. Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / О. М. Томашевський – Львів, 2002. – С. 20.

20. Чалая Л. Є. Сравнительный анализ методов аутентификации. Computer journal of Man-Machine Studies. – 1988. – Vol. 28, n. 1.– P. 67–76.

21. Cohell O. Biometric Identification System Based in Keyboard Filtering / O. Cohel., J. Badia, G. Torres // Proc. Of XXXIII Annual IEEE International Carnahan Conference of Security Technology. – 1999. – P. 203–209.

22. Вовк О. Б. Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права / О. Б. Вовк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2008. – № 610. – С. 85–83.

23. Платонов А.В. Використання експертних ситуативних моделей у сфері державної безпеки / А. В. Платонов, І. В. Баклан, К. В. Крамер // Зб. праць міжнар. наукової конф. ISDMCI’ 2008. – Т. 1. – Євпаторія,2008. – С. 39–43.

24. Суздальцев А. И. Определение психофизического состояния оперативного персонала по клавиатурному почерку на нефтеперерабатывающих мини-заводах / А. И. Суз- дальцев, В. А. Лобанова, В. Г. Абашин // Нефтегазовое дело. – 2006. – С. 1–6.

25 Zayats V. Structural method of hand-written text recognition / V. Zayats, D. Ivanov // Pros. International Conf. “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics”. – Lviv–Polyana, 2005. –P. 493–494.

26. Mccarthy J. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine // Comm. ACM. – 1960. – Vol. 3. – P. 184–195.

27. Бадаєв Ю.І. Теорія функціонального програмування. Мови CommonLisp та AutoLisp. – К., 1999. – 150 с.

28. Заяць В. М. Функційне програмування: навч. підручник. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 160 с.

29. Хендерсон П. Функ- циональное программирование. Применение и реализация. – М.: Мир, 1983. – 349 с.

30. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта.– М.: Вильямс, 2004. – 640 с.

31. Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-Пролога; пер.с англ. – М.: Мир, 1993. – 608 с.

32. Заяць В.М. Логічне програмування: Ч. 1: Конспект лекцій з дисципліни “Логічне програмування” для студентів базового напрямку 6.08.04 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 48 с.

33. Макаллистер Дж. Искусственный интеллект и Пролог на микро ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1990. – 240 с.

34. Заяць В. М., Заяць М. М. Логічне і функційне програмування: навч. посіб. – Львів: Бескид-Біт,2006. – 352 с.

35. Erich Gamma, Richard Helm, Ralih Johnson, John Vlissides. Wzorce projektowe, 2012.

36. Nilsson N. J. Principles of Artificial Intelligence. – Tioga– Springer–Verlag, 1980. – 164 с. 37. Stanislaw Wrycha i inni. UML 2.1. Cwiczenia.