The figurative approach to calculate the amount of information and estimates its values

2017;
: pp. 93 - 100

Zaiats V. M. The figurative approach to calculate the amount of information and estimates its values / V. M. Zaiats, M. M. Zaiats // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 93–100.

Authors: 

Vasyl Zaiats, Mariia Zaiats

  1. Department of Telecommunication, Computer Science and Electrical Engineering, 7, al. Akad. Kaliskiego, Bydgoszcz, 85-785, Poland., zvm01@ramblerl.ru
  2. Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, Ukraine, mariyazayats@gmail.com

Existent approaches to determination of basic concepts of information theory, coming from the statistical reasoning (classic approach), theory of algorithms (algorithmic approach) and theory of pattern recognition (vivid approach) are examined. Their comparative analysis is conducted. Approach which enables in number to estimate the value of information is offered.

1. Brilliuen L. Nauka i teoriia informatsii, L. Brilliuen, M., Hosizdat, 1960, 392 p.

2. Khartli R. V. Teoriia informatsii i ee prilozheniia, R.V. Khartli, M., Fizmathiz, 1959, 356 p.

3. Shennon K. Raboty po teorii informatsii i kibernetike, K. Shennon, M., Izd-vo inostran. l-ry, 1963, 286 p.

4. Kolmohorov A. N. Tri podkhoda k opredeleniiu poniatiia "kolichestvo informatsii", A. N. Kolmohorov, Problemy peredachi informatsii, V.1, Iss. 1, 1965, P. 63–67.

5. Kharkevich A. A. O tsennosti informatsii, A. A. Kharkevich, Problemy kibernetiki, Iss. 4. Fizmathiz, 1960, P. 53–57.

6. Partyko Z. V. Obrazna kontseptsiia teorii informatsii, Z. V. Partyko, Lviv: Vyd-vo LNU im. I. Franka, 2001, 98 p.

7. Bonhard M. M. O poniatii "polez- naia informatsiia", M. M. Bonhard, Problemy kibernetiki. Iss. 8, Fizmathiz, 1963. –P. 71–102.

8. Tesler H. S. Novaia kibernetika, H. S. Tesler, K., Lohos, 2004, 404 p.

9. Siavavko M. S. Entropiia yak pokaznyk rozmytosti nechitkoi mnozhyny, M. S. Siavavko, M. I. Rozhankivska, Zb. naukovykh prats LDINTU im. V. Chornovola, No 2, 2009, P. 3–19.

10. De Luca A. On the convergence of entropy measures of fussy sets, A. De Luca, S. Termini, Kybernetes, Vol. 6, 1971. –P. 219–227.

11. Shuster H. Determinirovannyi khaos: vvedenie., H. Shuster; transl. from English – M., Mir,1988, P. 240.

12. Zaiats V. M. Matematychnyi opys systemy rozpiznavannia korystuvacha kompiutera, V. M. Zaiats, M. M. Zaiats, Zb. "Fizyko-matematychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii", Lviv, 2005, Iss. 1, P. 146–152.

13. Kharkevich A. A. Opoznanie obrazov, A. A. Kharkevich, Radiotekhnika, 1959, V. 14, P. 15–19.

14. Fukunaha K. Vvedenie v statisticheskuiu teoriiu raspoznavaniia, K. Fukunaha, M., Nauka, 1979, 512 p.

15. Horelik A. L. Metody raspoznavaniia, A. L. Horelik, V. A. Skripnik, M., Vysshaia shkola, 1989, P. 232.

16. Duda R. Raspoznavanie obrazov i analiz stsen., R. Duda, P. Khart, M., Mir, 1976, P. 512.

17. Zaiats V. M. Vyznachennia priorytetu determinovanykh oznak pry pobudovi systemy rozpiznavannia obiektiv, V. M. Zaiats, O. Shokyra, Zb. prats naukovo-praktychnoi konf. LDINTU imeni V. Chornovola "Matematychne modeliuvannia skladnykh system", 2007, P. 135–137.

18. Zaiats V. M. Arkhitektura podiie-oriientovanykh system na prykladi systemy rozpiznavannia rukopysnoho tekstu, V. M. Zaiats, D. O. Ivanov, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii", Lviv, 2004, No 530, P. 78–83.

19. Tomashevskyi O. M. Metody ta alhorytmy systemy zakhystu informatsii na osnovi neiromerezhevykh tekhnolohii: avtoref. dys. ...kand. tekhn. nauk: 05.13.23, O. M. Tomashevskyi – Lviv, 2002, P. 20.

20. Chalaia L. Ye. Sravnitelnyi analiz metodov autentifikatsii. Computer journal of Man-Machine Studies, 1988, Vol. 28, n. 1, P. 67–76.

21. Cohell O. Biometric Identification System Based in Keyboard Filtering, O. Cohel., J. Badia, G. Torres, Proc. Of XXXIII Annual IEEE International Carnahan Conference of Security Technology, 1999, P. 203–209.

22. Vovk O. B. Problemy zakhystu shryftiv yak spetsyfichnykh obiektiv avtorskoho prava, O. B. Vovk, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Informatsiini systemy ta merezhi", 2008, No 610, P. 85–83.

23. Platonov A.V. Vykorystannia ekspertnykh sytuatyvnykh modelei u sferi derzhavnoi bezpeky, A. V. Platonov, I. V. Baklan, K. V. Kramer, Zb. prats mizhnar. naukovoi konf. ISDMCI 2008, V. 1, Yevpatoriia,2008, P. 39–43.

24. Suzdaltsev A. I. Opredelenie psikhofizicheskoho sostoianiia operativnoho personala po klaviaturnomu pocherku na neftepererabatyvaiushchikh mini-zavodakh, A. I. Suz- daltsev, V. A. Lobanova, V. H. Abashin, Neftehazovoe delo, 2006, P. 1–6.

25 Zayats V. Structural method of hand-written text recognition, V. Zayats, D. Ivanov, Pros. International Conf. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics", Lviv–Polyana, 2005. –P. 493–494.

26. Mccarthy J. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, Comm. ACM, 1960, Vol. 3, P. 184–195.

27. Badaiev Yu.I. Teoriia funktsionalnoho prohramuvannia. Movy CommonLisp ta AutoLisp, K., 1999, 150 p.

28. Zaiats V. M. Funktsiine prohramuvannia: navch. pidruchnyk, Lviv: Beskyd Bit, 2003, 160 p.

29. Khenderson P. Funk- tsionalnoe prohrammirovanie. Primenenie i realizatsiia, M., Mir, 1983, 349 p.

30. Bratko I. Prohrammirovanie na iazyke Proloh dlia iskusstvennoho intellekta, M., Viliams, 2004, 640 p.

31. In Ts., Solomon D. Ispolzovanie Turbo-Proloha; per.s anhl, M., Mir, 1993, 608 p.

32. Zaiats V.M. Lohichne prohramuvannia: Ch. 1: Konspekt lektsii z dystsypliny "Lohichne prohramuvannia" dlia studentiv bazovoho napriamku 6.08.04 "Prohramne zabezpechennia avtomatyzovanykh system", Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2002, 48 p.

33. Makallister Dzh. Iskusstvennyi intellekt i Proloh na mikro EVM, M., Mashinostroenie, 1990, 240 p.

34. Zaiats V. M., Zaiats M. M. Lohichne i funktsiine prohramuvannia: tutorial – Lviv: Beskyd-Bit,2006, 352 p.

35. Erich Gamma, Richard Helm, Ralih Johnson, John Vlissides. Wzorce projektowe, 2012.

36. Nilsson N. J. Principles of Artificial Intelligence, Tioga– Springer–Verlag, 1980, 164 p. 37. Stanislaw Wrycha i inni. UML 2.1. Cwiczenia.