Study of the system of organizational measures for the formation of the information image of the university

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The information image of the university can be formed naturally, without the intervention of the university in the process. However, among other drawbacks, the passivity of universities also affects the integrity of the image. Holistic we assume the image of the university, which has components for each division of the university, which has the potential. That is, in the holistic image of the universities there are no spaces on certain activities of the university.

The article considers the methods and means of implementation activities and steps form a comprehensive information image of a higher educational institution, namely the following stages. Planning of entering the generator are forming a plan of specific activities for the formation of the information image. That is developing a specific plan of action for reception and initial steps in the community representatives of the Department, namely: the definition of responsible persons, methods definition of personification, the definition of communicative procedures, identifying the points of entry into the generator, the resource definition for the initial entry into the generator.

Preparation of an information resource that is an intermediate stage in which measures are being taken to bring existing units of potential to a state of readiness for social media. This stage includes the following steps of implementation: initial stylistic processing, cutting into sections is, the formatting according to Web standards, the final style.

Entering the generators is the key stage in the organization of the communication activities of the university. Entering the generators are the first stage of active work units of university in online communities.

Stationary information activity at this stage is carried out in accordance with the distribution of socio-information interfaces comprehensive verification of results, which is the final stage of one cycle of the general information activities of the university. Prompt action in stationary activities are as follows: the study of information requests, analysis of implicitly defined requirements, planned the publication of available resources, operational advice.

Describes a typical sequence of steps cycle, describes the main methods and means, the algorithm of occurrence of the units in generators, and presents the implementation of a system of social information interfaces. The described stages are key for the proper and effective performance of work units for forming the information image of the university.

1. Peleshchyshyn, A. M., Korzh, R. O. (2015). Formuvannya struktury sotsialno-informatsiynykh interfeysiv yak vyrishennya zadachi pro pryznachennya vidpovidalnosti [The formation of the structure of social and information interfaces as a solution to the problem of assigning responsibility]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy. – East-European magazine of advanced technologies, № 1(2), 17–23.

2. Vysotska, V. A., Chyrun, L. B., Chyrun, L. V. (2011). Modelyuvannya etapiv zhyttyevoho tsyklu komertsiynoho web-kontentu [Modeling the lifecycle of commercial web content]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Informatsiyni systemy ta merezhi. – Bulletin of National University "Lviv Polytechnic". Information systems and networks, № 715, 69–87.

3. Vysotska, V. A., Chyrun, L. B., Chyrun, L. V. (2011). Formalni modeli etapiv zhyttyevoho tsyklu WEB-kontentu [A formal model of the stages of the life cycle of WEB content]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzh. Universytetu im. P. Mohyly : Komp'yuterni tekhnolohiyi. – Scientific works of the black sea state University. P. Graves : Computer technology, Vyp. 148, Tom 160, 107–113.

4. Dodonov, A.G., Lande, D. V. (2014). Metodika analiticheskogo issledovaniya dinamiki sobytiy na osnove monitoringa veb-resursov seti Internet [Methods analytical studies of the dynamics of eventbased monitoring of web resources on the Internet]. Informatsionnyye tekhnologii i bezopasnost': osnovy obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti: Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii ITB-2014. – Information technology and security: fundamentals of information security: Materials of the international scientific conference ITB-2014, K.: IPRI NAN Ukrainy, 3–17.

5. Lyakhta, O. (2010). Zhyttyevyy tsykl tovaru [Product life cycle]. Halyts kyy ekonomichnyy visnyk. – Galician economic Bulletin, № 1 (26), 79–84.

6. PaulTrott (2012). InnovationManagementandNewProductDevelopment. FinancialTimesPress, 648.

7. Verba, V. A. (2000). Proektnyy analiz: Pidruchnyk [Design analysis: Proc. P.]. Kyyivskyy natsionalnyy ekonomichnyy un-t. – K. KNEU, 322.

8. Project Management Methodology [Elektronnyy resurs]. Retrieved from: http://www.mpmm.com/

9. Koryachko, V., Tahanov, A. (2014). Protsessy y zadachy upravlenyya proektamy ynformatsyonnykh system. Uchebnoe posobye [Processes and tasks project management information systems. Tutorial]. Horyachaya Lynyya – Telekom, 376.

10. Peleshchyshyn, A. M., Korzh, R. O. (2014). Doslidzhennya etapiv formuvannya tsilisnoho informatsiynoho obrazu VNZ [The study of the formation of the complete information image of the UNIVERSITY]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system : zb. nauk. pr.. Kyyivskyy nats. universytet budivnytstva i arkhitektury. – Managing the development of complex systems : Coll. Sciences. etc / Kiev NAT. University of construction and architecture, 127–132.

11. Korzh, R. O., Peleshchyshyn, A. M. (2014). Etapy formuvannya tsilisnoho informatsiynoho obrazu VNZ ta yikhnya kharakterystyka [The stages form a complete information image of the UNIVERSITY and their characteristics]. Informatsiya, komunikatsiya, suspilstvo 2014 : materialy 3-oyi Mizhnar. nauk. konf. IKS – 2014, 21–24 trav. 2014r., Ukrayina, Lviv, Slavske / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nats. un-t «Lviv. politekhnika». – Information, communication, society 2014 : proceedings of the 3rd Intern. Sciences. Conf. ICS – 2014.

12. Berezko, O. (2010). Otsinka rivnya personifikovanosti korystuvatskoho informatsiynoho napovnennya [Assessment of the level of personifitsirovano user content]. Kompyuterni nauky ta inzheneriya (CSE- 2010) : materialy IV Mizhnar. konf. mol. vchenykh, 25–27 lyst. 2010. – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky. – Computer science and engineering (CSE – 2010) : proceedings of IV Intern. Conf. mol. scientists, 25–27 November 2010. 398–399.

13. Berezko, O. L. (2010). Alhorytm aktyvnoyi referalnoyi personifikatsiyi informatsiynoho napovnennya World Wide Web [Algorithm active referral personalize content on the World Wide Web]. Naukovyy visnyk Natsional- noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny : zb. nauk.-tekhn. prats. – Lviv : RVV NLTU Ukrayiny/ – Scientific Bulletin of national forestry University of Ukraine : the CG. Sciences.-tech. works. – Lviv : the RF NLTU Ukraine, Vyp. 20.4, 281–285.

14. Jonathan Lane, Meitar Moscovitz, Joseph R. Lewis (2009). Foundation Website Creation with CSS, XHTML, and JavaScript. Friends of ED, 334.

15. du Preez, M. (2010). Web-based learning solutions for communities of practice: developing virtual environments for social and pedagogical advancement [Text]. Online Information Review. Vol. 34, Issue 3, 511–512.

16. Tymovchak-Maksymets, O. Yu., Peleshchyshyn, A. M. (2012). Rozroblennya formalizovanykh zapytiv dlya vyyavlennya veb-forumiv ta dyskusiy [The development of formalized queries to identify web forums and discussions]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu : [Naukovyy zhurnal]. – Bulletin of the National aviation University : [the Scientific journal], No. 1 (50), 106–111.

17. Berko, A., Vysotska, V., Chyrun, L. (2013). Modelyuvannya protsesiv opratsyuvannya informatsiynykh resursiv u systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi [Modeling of processes of information resources processing in electronic content Commerce]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". № 771 : Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, 126–135.

18. Romaniuk, A., Romanyshyn, M. (2013). Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka. – Bulletin of National University "Lviv Polytechnic": Computer science and information technology, № 777, 83–86.

19. Yusupova, N. Y., Bohdanova, D. R., Boyko, M. V. (2012). Alhorytmycheskoe y prohrammnoe obespechenye dlya analyza tonalnosty tekstovykh soobshchenyy s yspolzovanyem mashynnoho obuchenyya [Algorithmic and software for the sentiment analysis of text messages using machine learning]. Vestnyk UHATU. T. 16, № 6(51), 91–99.

20. Pang, B., Lee, L. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval. Vol. 2, Nos. 1–2, 135.