Основні етапи життєвого циклу формування cтудентських спільнот ВНЗ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських спільнот ВНЗ.

1. Задорожна Н. Т. Проектування моделі типового сайту наукової установи / Н. Т. Задорожна, Т. В. Кузнецова, Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 39, № 1. – С. 275–296.

2. Пелещишин А. Інформаційна діяльність ВНЗ України в соціальних середовищах Інтернету / Андрій Пелещишин, Роман Корж // Інформація, комунікація, суспільство : матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25–28 квітня, 2012 року, Львів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 102–103.

3. Морзе Н. В. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-портиалу / Н. В. Морзе, Л. О. Варченко-Троценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 40, № 2. – С. 92–106.

4. ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.

5. Казакова Н. Ф. Управління життєвим циклом програмних засобів / Н. Ф. Казакова // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2013. – №3/10 (63). – С. 8–12. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlinnya-zhittevim-tsiklom-programni....

6. GuidetoSoftwareEngineeringBaseofKnowledge (SWEBOK) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.swebok.org/.

7. Website Design Life Cycle [Electronic resource]. Access mode: http://www.a1dezine.com/blog/website-design-life-cycle/#. – The name on the screen. – Date of appeal:17.08.2015.

8. Панфилов К. Создание веб-сатй от замысла до реализации / К. Панфилов // ДМК Пресс. – 2009. – 440 с.

9. Митяй О. В. Проектний аналіз: навч. посіб. / О.В. Митяй. – К. : Знання, 2011. – 311 с.

10. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх // Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 322.

8. Project Management Methodology [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mpmm.com/ (дата звернення: 16.07.2015 р.). – Назва з екрана.

11. Russel Darnall, John Preston (2010). Project Management: fromSimpletoComplex, v. 1.0. FlatWorldKnowledge, Inc.. р. 242.

12. О.Ляхта. Життєвий цикл товару / О. Ляхта // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 79–84. 13. PaulTrott (2012). InnovationManagementandNewProductDevelopment. FinancialTimesPress. – Р. 648.

14. Кремлева, С. О. Сетевые сообщества [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.follow.ru/print.php?id=116&page=1. – Загл. с экрана.

15. Пелещишин А. М. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі Інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму / А. М. Пелещишин, Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєров // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі. – С. 212–221. – Бібліографія: 29 назв.

16. Федушко С. С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот / С. С. Федушко // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі. – С. 362–375.

17. Жизненный цикл Деятельного Сообщества [Электронный ресурс] // Social Business Group Формирование деятельных сообществ и их компьютерной среды обитания. – 2013. – Режим доступа: http://sociobusiness.ru/2013/05/23/жизненный-цикл-деятельного-сообщест/. – Загл. с экрана.

18. Расмуссон, Дж. Гибкоеуправление IT-проектами. Руководство для настоящихсамураев. КакМастераAgileделаютвыдающее/ Дж. Расмуссон. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.