КОНТРОВЕРСІЙНІ ТЕМИ ЯК РІЗНОВИД КОНФЛІКТУ В НАУКОВІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Відображення наукової контроверсійності розглядається як специфіка наукової журналістики. Авторка вважає контроверсійність тематики медіа-текстів про науку одним із важливих шляхів реалізації конфліктності у журналістських матеріалах. Ефективне подання наукової контроверсійної інформації в ЗМІ є резервом та інструментом розвитку і підтримки інтересу до науки, популяризації наукових знань серед широкого загалу, підвищення наукової медіа-грамотності. Основна мета журналістських матеріалів на контроверсійні наукові теми – спонукати до широкого обговорення таких тем, викликати до них суспільний інтерес, підвищити загальну наукову грамотність. Об’єктивно подані засобами масової інформації наукові дискусії та суперечки дають змогу повно і яскраво передати динаміку розвитку науки і суспільства, їхній взаємозв’язок. І, навпаки, неуважність ЗМІ до таких суперечностей, невміння їх осмислити призводять до зниження аналітичного та інформаційного рівнів журналістських матеріалів. Звернення медіа до контроверсійних тем неминуче позначається на змісті журналістських творів. Для того, щоб підтримувати інтерес до наукових знань, журналісти спілкуються із аудиторією, відтворюючи суперечки, дискусії, конфлікти у такій складній сфері, як наука. Журналістському поданню наукових контроверсійних тем притаманне встановлення змістових домінант, пошук і увиразнення смислового центра дискусії. Крім цього, контроверсійність, відтворена у ЗМІ, набуває смислового розширення. Реальна наукова дискусія використовується у журналістських текстах як точка відліку авторського повідомлення, розглядається як первинна, що нанизує на себе похідні суперечності. У результаті у поле зору медіа потрапляє широке коло взаємостосунків науки з іншими сферами – політикою, культурою, релігією, мораллю тощо.

1. Андрейців І. Як писати про науку так, щоб із вас не сміялись науковці [Електронний ресурс] / І. Андрейців. – Режим доступу: http://medialab.online/news/science/.

2. Бондаренко Т. О. Популяризація науки у вітчизняному медіа-просторі / Т. О. Бондаренко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 4–8.

3. Варич М. В. Стаття як жанр науково-популярної журналістики: тенденції і перспективи розвитку / М. В. Варич // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 55. – С. 154–158.

4. Детектор медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ms.detector.media/go_detector_media/.

5. Дєдушкіна А. В. Популяризація науки в сучасному українському інтернет-просторі / А. В. Дєдушкіна // Обрії друкарства. – 2015. – № 1 (4). – С. 39–47.

6. Добривечір В. Науково-популярні журнали в Україні: аналіз концепцій [Електронний ресурс] / В. Добривечір. – Режим доступу: http://wwwphilology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/....

7. Задорожна О. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики / О. Задорожна // Актуальні питання масової комунікації. – 2013. – Вип. 14. – С. 51–55.

8. Задорожна О. Загальна характеристика науково-популярних журналів в Україні: класифікація видань / О. Задорожна // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 55. – С. 186–189.

9. Казанцева А. В интернете кто-то неправ. Научные исследования спорных вопросов / А. Казанцева. – М. : АСТ:CORPUS. – 376 с.

10. Коновець О. Сучасна періодика в системі наукової комунікації / О. Коновець // Журналістика. – 2008. – № 16. – С. 9–15.

11. Макарова Е. Е. Типологические модели научно-популярных сайтов [Электронный ресурс] / Макарова Е. Е. // Электронный научный журнал “Медиаскоп”. – Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1216.

12. Наукова комунікація у 27 мас-медіа: практикум / уклад. : А. А. Бойко, Н. В. Зелінська, О. Ф. Коновець. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 124 с.

13. Петрушка А. І. Прогностична модель носіїв науковопопулярного контенту як втілення їхніх функціональних характеристик: автореф. дис… наук. ступ. канд. наук із соц. ком. 27.00.01 – теорія та історія соц. ком. / А. І. Петрушка. – Дніпро, 2017. – 22 с.

14. Романчук О. Роль науково-популярної літератури у пропаганді знань / Романчук О. // Вісник Львів. ун-ту. Серія “Журналістика”. – 2011. – Вип. 34. – С. 188–194.

15. Романчук О. Науково-популярна література в Україні: втрат більше, ніж здобутків [Електронний ресурс] / О. Романчук. – Режим доступу: http://www.universum.lviv.ua/archive/journal/2007/npoplit_7.html.

16. Селігей П. О. До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення / П. О. Селігей // Мова. – 2016. –№ 25. – С. 11–14.

17. Суворова С. П. Журналистика научная и научно-популярная: особенности предметной области, функций, задач [Электронный ресурс] / С. П. Суворова. – Режим доступа: https://istina.msu.ru/publications/article/1474018/.

18. Філоненко Д. Науковопопулярна періодика в Україні в умовах білінгвізму / Д. Філоненко // Стиль і текст. – 2013. – Вип. 14. – С. 242–249.

19. Філоненко Д. Фотоілюстративні матеріали в науково-популярній періодиці / Д. Філоненко // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 342–348.

20. Шемаєва Г. В. Етапи розвитку наукових комунікацій / Г. В. Шемаєва // Вісник ХДАК. – 2017. – Вип. 50. – С. 24–35.

21. Яцків Т. М. Наукова періодика в Україні: перспективи і проблеми розповсюдження / Т. М. Яцків // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 5. – К. : Академперіодика, 2011. – С. 62–68.

22. Peters H. P. Gap between science and media revisited: Scientists as public communicators / H. P. Peters // PNAS. – 2013. – Vol. 110 ( 3). – Р. 14102– 14109.