Видавнича етика

Положення про видавничу етику

1. Відповідальність та обов’язки редакції

Редакційна колегія Вісника національного університету "Львівська політехніка": журналістика  дотримуюється системи поглядів, вимог наукометричних баз даних і рекомендацій міжнародного Комітету з видавничої етики (COPE). 

Рішення про прийняття статей до редакції

Редакційна колегія журналу залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо публікації або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо. Редакція журналу має право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам або прийняти її до друку, якщо до неї немає зауважень.

Неупередженість

Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформації щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів; а також персональні дані авторів.

Конфлікти інтересів

Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йдеться про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи.
Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

Рекламування, передрук та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з потенційними та реальними авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання.

2. Відповідальність та обов’язки рецензентів

Участь у прийнятті рішень редакції

Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Окрім цього, рецензент допомагає автору у коригуванні та вдосконаленні своєї роботи.

Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

Об’єктивність 

Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені у роботі. Будь-які наукові дані або судження, що були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю та плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.

Конфлікти інтересів 

Неопубліковані матеріали у статті, яку подано до рецензування, не можуть бути використані рецензентами для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

3. Відповідальність та обов’язки авторів

Звітність щодо достовірності інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей у чіткій послідовності. Статті мають містити описання основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури. Плагіат не допускається!

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

Автори мають вказувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті 

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказані до подачі роботи до редакції.