Інструкція для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, містити наукову новизну, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті. Наукові статті аспірантів приймаються до розгляду за наявності відгуку наукового керівника. Публікація наукових статей студентів першого та другого рівнів вищої освіти (бакалаврів,  магістрантів) можлива лише за співавторством з науковим керівником (доктором/кандидатом наук). 

Вісник Національного університету «"Львівська політехніка": журналістика» виходить двічі на рік. Наукові статті приймаються до 1 січня.

Рукописи статей необхідно подавати до редколегії журналу в електронній формі (на CD- чи DVD-диску або надіслати на електронну пошту редакції). До друку приймаються наукові статті, написані українською та англійською мовами. Рекомендований обсяг статті становить 8 – 12 сторінок (включаючи таблиці, графіки, рисунки): 14 шрифт, інтервал – 1,15. 

Вартість публікації статті рекомендованого обсягу (8-12 сторінок) становить 450 грн. Якщо наукова стаття має понад 12 сторінок, додатковий обсяг оплачується з розрахунку 50 грн./сторінка. Англомовні наукові статті, а також статті докторів наук (без співавторства) публікуються безкоштовно.

Оплату слід здійснювати після схвалення наукової статті до друку. Фотокопію (скан або скрін) квитанції просимо надсилати на електронну скриньку: journalismnulp@gmail.com

Реквізити для оплати статті: 

Одержувач: НУ "Львівська політехніка"

ЄДРПОУ: 02071010

Р/р UA 398201720313211002202001057

Банк: ДКС України

Призначення платежу: за статтю ПІП (прізвище, ім'я, по батькові).     

Структура статті повинна складатися з таких частин:

 1. Анотація англійською та українською мовами (обсяг - не менше 1800 символів)
 2. Вступ.
 3. Постановка проблеми.
 4. Актуальність дослідження.
 5. Формулювання мети та завдань статті.
 6. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 7. Виклад основного матеріалу.
 8. Висновки та перспективи подальших досліджень.
 9. Список використаних літературних джерел.
 10. Контакти авторів.

 

Вимоги до оформлення статті

Рукописи статей автори подають у редколегію журналу в електронній формі разом із роздруком на стандартному папері формату А4 англійською і українською мовами (крім іноземних авторів).

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word 2003, Word 2010, відповідно до таких вимог.

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

 • дзеркальні поля;
 • поля документа: зовнішнє – 2,5 см, внутрішнє – 1,8 см, зверху – 2,0 та знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 2,0 см, до нижнього – 1,25 см.
 • колонцифра верхня, зовнішня.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 14. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,15. Виключка за форматом.

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру.  Підрисунковий підпис Times New Roman, 11, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Fid. номер). Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо). Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією журналу.

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад Table 1) – 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

5. Формули подають у форматі Equation 3 – 5, вирівнюють по центру тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 8 пт., великий символ – 19 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.

Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

6. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 10, за стилем ДСТУ 2007 р. (українською мовою) та дублюється англійською мовою (References) за стилем APA. Наукові статті, написані англійською мовою, можуть містити лише References за стилем APA.  

Порядок оформлення

Порядок формування наукової статті у журналі такий:

 1. Ім’я та прізвище автора (авторів), вирівнювання ліворуч (шрифт  напівжирний).
 2. З нового рядка вказується назва установи, в якій працює автор (автори) (шрифт  звичайний).
 3. З нового рядка зазначається адреса установи (шрифт звичайний).
 4. Через два пропуски вказується символ авторського права «©» та ініціали і прізвище авторів (шрифт курсив).
 5. Через два пропуски вказується назва статті (літери великі, шрифт жирний, вирівнювання – посередині).
 6. Через один пропуск наводять анотації українською та англійською мовами, кожна обсягом 1800 знаків (шрифт курсив). Перед анотацією, яка написана не мовою статті, обов'язково вказати ім'я, прізвище та назву статті.
 7. З нового рядка вказується перелік ключових слів обсягом 10 – 15 одиниць (шрифт курсив).
 8. Через один пропуск наводиться основний матеріал статті (шрифт звичайний).
 9. Через один пропуск вказується перелік використаної літератури за стилем, відповідно до ДСТУ 2007 р. Через один рядок - References англійською мовою з оформленням за стилем APA. Рекомендуємо  використовувати найновіші українські та іноземні наукові джерела. Мінімальна кількість - 15 позицій. 
 10. Через два пропуски вказують контакти авторів.
 11. У кінці статті з нової сторінки (до загальної кількості сторінок статті не враховується) наводяться дані про авторів українською та англійською мовами, зокрема:
  • прізвище, ім’я та по батькові авторів;
  • науковий ступінь та вчене звання;
  • відділ та установа, в якій працює автор;
  • адреса установи, в якій працює автор;
  • електронна адреса автора;
  • контактний телефон автора;
  • ORCID ID автора;

До редколегії журналу потрібно подати:

 1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
 2. Відомості про автора українською та/або англійською мовою: прізвище, ім’я по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ЗВО, місто, країна, номер телефону та адреса для отримання примірника.
 3. Аспіранти, подають також рецензію наукового керівника (доктора/кандидата наук) на статтю.

Після того, як члени редколегії розглянули подану статтю і надали схвальний відгук, статтю надсилають на "сліпе" рецензування. Стаття може бути повернута для доопрацювання на етапі редакційного розгляду та/чи після рецензування. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія після отримання рецензій та, у разі необіхдності, доопрацьованого варіанту статті. Про рішення щодо публікації статті автору повідомляють електронною поштою.  

Вісник національного університету "Львівська політехніка": журналістика виходить двічі на рік.

Для публікації у Номері 1 статті приймаються до 1 січня. Для публікації у Номері 2 - до 1 лютого. 

Матеріали для публікації просимо надсилати на електронну скриньку: journalismnulp@gmail.com