Концептуальні засади здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів

2020;
: сс. 35 - 42
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розкрито особливості здійснення медіації в Україні. Висвітлено підходи до визначення сутності поняття «медіація». Виокремлено та систематизовано основні принципи здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Сформовано комплексну типологію видів медіації за сукупністю характерних ознак. Побудовано технологію здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Охарактеризовано основні функції медіації. Наведено переваги та можливості для України від впровадження інституту медіації в практику вирішення суперечок в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / уклад. :Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. — Львів : ПАІС, 2007. — 296 с.
 2. Белінська О.В. Медіація — альтернативне вирішення спорів. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5). С. 158–173.
 3. Бортнікова А. Критерії медіабельності публічно-правового спору. Visegrad journal on human rights.№ 6, 2017. [Електронний ресурс]. — URL: http://vjhr.sk/ archive/2017_6/5.pdf (дата звернення: 15.09.2020).
 4. Гайдук А.В. Проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 9. С. 1–4.
 5. Дараганова Н. В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів. Юридична наука. 2011. № 6. С. 77–83. [Електронний ресурс]. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_6_10 (дата звернення: 15.09.2020).
 6. Кимберли Ковач. Медиация: крат.курс; пер. с англ. [Е. И.Носырева и др.]. 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 316 с
 7. Колеснікова М. В. Шаповалова А. О. Актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України. Правові горизонти/Legal horizonts. 2017. С. 41-46. [Електронний ресурс]. — URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57892 (дата звернення: 17.09.2020).
 8. Красіловська З.В. Становлення інституту медіації в системі публічного управління: теоретико- правовий аспект: автореф. дисертац. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 теорія та історія державного управління. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса, 2017. 20 с
 9. Лиско А. Проблеми впровадження та проведення медіації в адміністративному судочинстві України. [Електронний ресурс]. — URL: http://www.cdms.org.ua (дата звернення: 20.09.2020).
 10. Мазаракі Н. Зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2017.№ 3/4. С. 94–98.
 11. Проект Закону України «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020 р. [Електронний ресурс]. — URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 22.09.2020).
 12. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1629-ГУ від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (дата звернення: 22.09.2020).
 13. Указ Президента України 361/2006 «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 р. [Електронний ресурс].— URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 22.09.2020).
 14. Директива 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах» від 21 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95?lang=uk (дата звернення: 22.09.2020).
 15. Moore Ch. W. The Mediation Process. P. 477–485; Alexander N. International and Comparative Mediation: Legal Perspectives. UK: Walters Kluwer, 2009. P. 293–324.