Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов

2021;
: сс. 153 - 160
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті розглянуто проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов. Проведено аналізування динаміки капітальних інвестицій у промисловість України за період 2015-2019 рр., структуру прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал, боргові інструменти) в Україні за період 2015-2019 рр., структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування в Україні у 2019 р. Дістала подальшого розвитку комплексна модель залучення іноземних інвестицій в українські підприємства в євроінтеграційних умовах.

 1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
 2. Бирка М.І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства: дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Національний університет «Львівська політехніка». Львів. 2016. 271 с.
 3. Voynarenko, M., Varnalii, Z., Нurochkina, V. & Menchynska, O. (2019). Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Advances in Economics, Business and Management Research, V. 95, Р. 161-166. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: https://www.atlantis-press.com/article/125917640.
 4. Гурочкіна В.В. Інвестиційне забезпечення розвитку промислових підприємств в економіці емерджентного типу. Підприємництво та інновації. Випуск 11-2, 2020. С. 13-22.
 5. Гурочкіна В.В. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 51-57. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_5_10
 6. Кузьмін О.Є. Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства / О. Є. Кузьмін, А. М. Чушак-Голобородько. – Інвестиції: практика та досвід. 2012. №- С. 4-7. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_17_3
 7. Лупенко Ю.О., Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. №11. 2018. С. 9-18.
 8. Малахова Ю. А., Хобта М. О., Гончар Т. М. Зарубіжний досвід стимулювання інвестиційної активності підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8655
 9. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. К.: Лібра, 2002. 472 с.
 10. Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ menu/menu_u/ioz.htm
 11. Особисті перекази, квитанції (Bор,  у поточних дол. США) – Україна. [Електронний ресурс]. -Режим доступу до ресурсу: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF. PWKR.CD?locations=UA.
 12. Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/