Особливості впровадження та розвитку циркулярної економіки в Україні

2021;
: cc. 303 - 314
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито сутність концепції «циркулярної економіки», проаналізовано основні циркулярні бізнес-моделі, їх сутність та переваги в практичному застосуванні на основі дослідження досвіду їх впровадження та використання на міжнародних та вітчизняних підприємствах. Встановлено особливості впровадження принципів циркулярної економіки в Україні на основі аналізування джерел фінансування інноваційної діяльності та частки інноваційних підприємств у загальному обсязі. Обґрунтовано доцільність впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на вітчизняних підприємствах.

 1. Ghisellini P., Cialani С., Ulgiati S. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Elsevier Ltd. Journal of Cleaner Production. 2016. P. 11–32.
 2. Fletcher K. Sustainable fashion and textiles: design journeys. Earthscan from Routledge/Taylor & Francis Group, 2nd edition. 2008. 288 p.
 3. Bocken, N. M. P., Olivetti E. A., Cullen J. M., Potting J., Lifset R. Taking the Circularity to the Next Level: A Special Issue on the Circular Economy. Journal of Industrial Ecology. 2017. Vol. 21. No. 3. P. 476–482.
 4. MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. URL:                   https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation-9-Dec- 2015.pdf (дата звернення 3 вересня 2021 р.).
 5. Haanstraa W., ToxopeusaM. E., Gerrevink M. R. Product life cycle planning for sustainable manufacturing: Translating theory into business opportunities. Procedia CIRP. 2017. Vol. 61. P. 46–51.
 6. Олійник Д. І. Інтелектуальна структура “розумних” спільнот як основа циркулярної економіки. Стратегічні пріоритети. 2017. № 4. С. 16–24.
 7. Зварич Р., Зварич І. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів. 2019. № 3. С. 76–86.
 8. Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки. 2017. Т. 16. № 1. С. 41–57.
 9. Сергієнко Л. В. Стан наукових досліджень з проблем циркулярної економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1020 (дата звернення 3 вересня 2021 р.).
 10. Орловська Ю. В., Яковишина Т. Ф., Орловський Є. С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5. С. 365– 371.
 11. Clinton L., Whisnant R. 20 Business Model Innovations for Sustainability. Journal of Cleaner Production. SustainAbility Inc. 2014. 62 p.
 12. Чуріканова О. Ю. Переваги моделей циркулярної економіки. Topical issues of science and practice: Abstract of VII Intern. Scientific and Pratical Conf. (London, Great Britain, November 02–06, 2020). 2021. P. 151– 153.
 13. Мазуркевич В. Ю., Зубкова А. Б. Бізнес-моделі економіки замкнутого циклу для розвитку міжнародної діяльності підприємств. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–28 листопада 2020 р.). Харків: ТОВ “Планета-Прінт”, 2020 р. С. 75– 77.
 14. Циркулярна економіка. Організаційно-правові аспекти. URL: https://www.businesslaw.org.ua/circle- economic-t/ (дата звернення 3 вересня 2021 р.).
 15. Варфоломєєв М. О. Парадигма циркулярної економіки в умовах України. Бізнесінфо. 2021. № 2. С. 13–20.
 16. Нормативно-інституційне   забезпечення   сприяння   господарській   діяльності   в   інноваційному суспільстві : монографія / Є. М. Білоусов, І. В. Борисов, Н. М. Вапнярчук та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, К. О. Токарєвої. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020. 312 с.
 17. Ковальчук С. Я., Лукіяненко Р. О. Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2020. № 39. С. 284–290.
 18. Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України: монографія / Д. Ю. Череватський, М. О. Солдак, О. В. Лях, Ю. С. Залознова та ін.; за заг. ред. О. І. Амоші / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 196 с.
 19. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в ХХІ веке / М. Уорнер, М. Витцель; пер. с англ. Ю. Леонова. Москва: Добрая книга, 2005. 296 с.
 20. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 3 вересня 2021 р.).
 21. Касянова Н. В. Впровадження  стратегії енергозбереження  на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5916
 22. Міняйленко І. В. Енергоефективність виробництва та її роль у створенні конкурентоспроможної економіки регіонів України. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3579 (дата звернення 3 вересня 2021 р.)
 23. Communication from the commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. The European Green Deal. URL: https://cutt.ly/Lns6QUw (дата звернення 3 вересня 2021 р.).
 24. Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сучасні енергоефективні технології в АПК України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 4. С. 99–116.