Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду

2021;
: cc. 280 - 289
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Прискорений приріст населення планети, вичерпання природніх ресурсів, надмір- не забруднення навколишнього середовища, що несе загрозу існуванню людства, стало передумовою появи у світі концепції циркулярної економіки та принципів сталого розвитку, тобто ведення бізнесу без шкоди для середовища. Модель циркулярної (круго- вої) економіки спрямовано на енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання та виробництво.

У статті викладено результати дослідження концепції циркулярної економіки та переваг її впровадження на основі досвіду Європейського Союзу – глобального лідера в цій сфері. Розкрито основні цілі, пріоритети та заходи ЄС при впровадженні кругової економіки. Висвітлено основні принципи циркулярної економіки, наведено приклади успішного використання її бізнес-моделей. Визначено дві найбільш гострі глобальні проблеми, які може вирішити лише економіка замкненого циклу, подано прогнози результатів її глобального використання.

 1. Melnyk O., Horbal N., Zaliska L., Tiagnyriadko I. Circular economy model adoption for waste management in Ukraine: European experience / Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph. Riga, Latvia: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. 296 p.
 2. Shpak N., Melnyk O., Horbal N., Ruda M., Sroka W. Assessing the Implementation of the Circular Economy in the EU countries. Forum Scientiae Oeconomia. 2021. Vol. 9. No. 1.
 3. Pearce D. W., Turner R. K. Economics of natural resources and the environment. Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1989. 378 p.
 4. Horbal N.I., Adamiv M.Ye., Chumak A.S. Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2020. Т. 4, № 1. C. 159–166.
 5. Зварич І. Я. Детермінанти формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 40–48.
 6. Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства (Дослідження щодо Чеської Республіки та Польщі). URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular- Economy-CoR_UA-2.pdf.
 7. Circular economy. URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/
 8. Parwito         A.       Moving         towards         a       circular         economy is imperative. 2019. URL: https://essc.org.ph/content/archives/11135/.
 9. Нечитайло Д. З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка. 2020. URL:  https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/.
 10. Перспективи                  впровадження                  циркулярної                  економіки.                  2020.                URL:  http://www.kdu.edu.ua/Documents/KSNR_economica_2020/w6.pdf.
 11. Хоменко        О.      В.      Циркулярна        економіка        –      основа       сталого       розвитку.        2018.      URL:  https://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr/.
 12. Орлова Н. С. Зелена економіка в умовах сталого розвитку України. Менеджер. 2015. № 1. С. 45–50.
 13. Варфоломєєв М. О. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/202.pdf.
 14. Досвід країн Європи в переході до циркулярної економіки. 2021. URL: https://ecolog- ua.com/news/dosvid-krayin-yevropy-v-perehodi-do-cyrkulyarnoyi-ekonomiky.
 15. Нова політика ЄС з “циркулярної” економіки: можливості для України. 2020. URL:  https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_circular-economy_ukr_full_3.pdf.
 16. Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу. 2018. URL:  http://conference.chamber.ua/.
 17. Курс на економіку замкненого циклу, ролі споживачів, бізнесу і держави, перевагам та інструментам цієї моделі. 2020. URL: https://ziif.in.ua/2020/11/11/kurs-na-ekonomiku-zamknenoho-tsyklu-rol- spozhyvachiv-biznesu-i-derzhavy-perevahy-ta-instrumenty-tsiiei-modeli/.
 18. Зайцева Л.О. Складові концепції сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/57.pdf.