«Gründrisse Einer Öekonometrie» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в галичині на рубежі хіх–хх ст.

2022;
: сс. 140 - 158
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проведено змістовну оцінку розробленої на території Галичини економетричної бухгалтерської теорії. Розкрито її спрямованість, параметри формулювання та функціональне призначення. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови з виділенням проблемних аспектів сучасного економетричного моделювання. Визначено недоліки та сильні сторони до використання для сучасної облікової науки.

 1. Ciompa P. Gründrisse einer öekonometrie und die auf der nationalökonomie aufgebaute natürliche theo- rie der buchhaltung / P. Ciompa. Verlag des Handelsschulvereines in Lemberg: Druck von Artur Goldman in Lem- berg, 1910. 202 р.
 2. Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Г. І. Башнянин. Львів: Новий Світ-2000, 2005. 1083 с.
 3. Karl-Friedrich Israel. Pawel Ciompa and the meaning of econometrics: A comparison of two concepts / Israel Karl-Friedrich. Document de travail du granem, septembre 2016. 35 р.
 4. Скворцов І. Б. Аналітичні методи економетрії у сфері інвестування: введення в аналітичну економіку. / І. Б. Скворцов. Львів: В-во Державного університету «Львівська політехніка», 1999. 200 с.
 5. Шевчук В. О. Рятівні компетентності сучасних та майбутніх фахівців: потенційні можливості української моделі економічної освіти. / В. О. Шевчук // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно- аналітичне агенство». 2021. С. 305–308.
 6. Злупко С. Львівянин Павло Чомпа засновник економетрії  С. Злупко. // За вільну Україну. 23 квітня 1993 р.
 7. Яремко І. Й. Економетрія / І. Й. Яремко // Світ бухгалтерського обліку. 1997. 4. С. 73–75.
 8. Штаблюк П. 100 річчя економетрії / П. Штаблюк // Наука й економіка: науково-теоретичний жур- нал Хмельницького економічного університету.  2010.  Вип. 2. (18).  С. 263–264.
 9. Лемішовська О. С. “” / О. С. Лемішовська // Історія науки та бібліографістика. Електронне фахове видання.  2018.  1.  С. 214—231.
 10. Злупко С. Економічна наука і наукознавство : [моногр.] [соціально-економічні та економетричні дослідження Павла Чомпи]. / С. Злупко. Львів: Тріада плюс, 2006. 776 с.
 11. Frisch. Sur un problème d’économie pure / Frisch. - Norsk Matematisk Forenings Skrifter Series.  1926. 1(16) Р. 1–40.
 12. Biadacz R. Rachunkowość w wybranych publikacjach naukowych i dydaktycznych z okresu zaborów / Biadacz // Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: «Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości».  Rocznik 2015.  Tom 83. Num. 139. S. 149–166. 
 13. Пилипенко Л. М. Розвиток концепції побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : [моногр.] / Л. М. Пилипенко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 336 с.
 14. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
 15. Яремко І. Й. 100-ліття витоків економетричної науки / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2010. 691. С. 553–558.
 16. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико- методологічні концепції : [моногр.]. / М. В. Корягін.  Львів: ЛКА, 2012.  389 с.
 17. Еременко Т. В. Начала учения об амортизации в Германии; Развитие учения об амортизации в Германии. / Т. В. Еременко // Финансы и бизнесс.  2013.  Вип. 3.  С. 116–123.
 18. Lemishovska О. Intangible values in the accounting theoretical and applied sphere of the eastern Galicia of the second half of XIX – the beginning of XX century: historical discourse // Economics, Entrepreneurship, Man- agement, 2020. Vol. 7. Num. 2. С. 78–90.
 19. Грін В. Г. Економетричний аналіз : пер. з англ. / В. Г. Грін. К.: Вид-во «Основи», 2005. 1197 c.
 20. Моссковский А. Смысл дискуссий о современных изменениях в экономической науке / А. Мос- сковский.   Вопросы экономики. 2008. 1.  С. 131–140.
 21. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : пер. з англ. І. Дзюб. / М. Блауг. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.  670 с.
 22. Меламед М. Про інтеграцію бухгалтерського обліку і системи національних рахунків в Україні М. Меламед. Бухгалтерський облік і аудит. 1994. 12. С. 11–15.
 23. Шигун М. М. Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку. / М. М. Шигун // Часо- пис економічних реформ.  2013.  3 (11).  С. 134–139.
 24. Лемішовська О. С. Інституційний вплив на розвиток бухгалтерської сфери в Галичині у другій половині ХІХ першій половині ХХ ст. / О. С. Лемішовська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. Вип. 3 (2). С. 213–230.