Концептуальні основи формування венчурних структур та їх моніторинг

2023;
: cc. 108 - 122
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено й обґрунтовано концептуальну модель формування венчурної структури, яка, на відміну від наявних, ґрунтується на основних системоутворювальних вимогах, охоплює технологію формування венчурних структур, що спирається на принципи формування; мету, місію і цілі формування; програму та напрями розвитку; способи інвестування активів; форми організації венчурного підприємництва; функції; типи венчурних структур; види венчурного підприємництва; постулати діяльності; інструменти венчурної діяльності; моделі формування, а також джерела формування венчурного капіталу; суб’єкти венчурної діяльності; напрями інвестування та структуру інвестицій; об’єкти венчурної діяльності, що відображає особливості функціонування венчурних структур і забезпечує досягнення інтересів сторін взаємодії. Досліджено джерела формування венчурного капіталу, подано суб’єктів венчурної діяльності, напрями інвестування та структуру інвестицій, а також об’єкти венчурної діяльності.

 1. Замлинський В. А. Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України: дис.… д-ра екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Чернігів, 2016. 525 с.
 2. Автоконсалтинг:  вебсайт.  URL:  https://eauto.org.ua/news/13-analitichne-doslidzhennya-vtorinnogo- avtorinku-ukrajini
 3. Особливості венчурного бізнесу в Україні. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/05.pdf.
 4. Костюченко В. Концептуальні засади розвитку венчурного бізнесу в контексті забезпечення економічного суверенітету України. Вісник ЖДТУ. 2012. № 3 (61). С. 316–320.
 5. Федючка С. А.  Бухгалтерський облік і аналіз  венчурної діяльності підприємства. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36894.
 6. Проблеми та шляхи розвитку венчурного бізнесу в Україні. URL: www.kneu.kiev.ua/data/.../3- rkeowgj.doc.
 7. Терлецька В., Кузьмін О. Особливості побудови та функціонування венчурних структур. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2020. Вип. 2, № 2. С. 145– 0,4 ум. друк. ар. (За іншою тематикою) (В. О. Терлецька).
 8. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/    show/5080-17.
 9. Притуляк Н. М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) Інвестиції: практика та досвід, № 8/2013.
 10. Лапицька Л. М. Венчурное фінансирование: учеб. пособ. Минск: БГУ, 2019. С. 184.
 11. Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, затверджена ПКМУ від 27.05.2020 р. № 534. URL:     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-п#Text
 12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/for- market-participants/profuchasnykam/asset-management-companies/