АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

У статті автори досліджують сутність поняття “тіньова економіка” та “тінізація”. Важливим аспектом роботи є аналіз сучасного стану тіньової економіки в Україні та його порівняння із країнами Європи. У статті виокремлено позитивні та негативні наслідки тінізації економіки та встановлено, що кількість та масштаб негативних суттєво переважає над позитивними наслідками. Виявлено, що корупція була і зали-шається однією з найбільших перешкод на шляху реформування економіки України. Запропоновано стратегічні пріоритети в боротьбі з тіньовою економікою.

1. Савич О.В. (2015). Основні чинники та шляхи протидії тінізації економіки України / О.В. Савич, І.В. Савич // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.economy.nayka.com.ua/? op=1&z=3827
2. Мандибура В.О. (1998). Тіньова економіка України як об’єкт спеціального наукового дослідження / В.О. Мандибура. – К.,. – 118 с.
3. Тенденції тіньової економіки в Україні (за 2018 рік). Міністерство економіки України. Департамент макроекономіки. Відділ економічної безпеки та детінізації економіки. http://www.me.gov.ua
4. Frey B.S. Pommerehne W.W. (1996) The Hidden Economy: Stats and Prospects for Measurment. Rewiew of Income and Wealth. № 1. – Р. 21.
5. Macafee K. A (1997). Glimpse of the Hidden Economy in the National Accouts. Economics Trends. – Р. 316
6. Пушкаренко П. (2004). Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пушкаренко, М. Логвиненко. – Економіка України. – № 10. – С. 43–49.
7. Schneider F. The Shadow Economy in Europe, 2013 [Електронний ресурс] / F. Schneider, A. Kearney. – Режим доступу : https://www.atkearney.com/financialinstitutions/featured-article/-/asset... 8IucAqMqEhB/ content/ he-shadow-economy-ineurope-2013/10192.
8. Schneider F. (2000). Shadow Economiсs: Sizes, Causes andConsequences / F. Schneider, D. H. Enste // Journal of Economic Literature. – № 38. – P. 77–114.
9. Самойленко Є. Г. (2012). Сутність та етапи еволюції тіньової економіки / Є. Г. Самойленко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – № 1 (5). – Т. 2. – С. 338–345.
10. Лех Г. А. (2010). Особливості тіньової економіки в Україні / Г. А. Лех, А. Я. Табачук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, – Вип. 20.9. – С. 186–192.
11. Шевчук І. В. (2017). Корупційна складова як чинник дестабілізації та загроза економічній безпеці України / І. В. Шевчук // Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1192
12. Helmut Herwartz, Egle Tafenau & Friedrich Schneider. One Share Fits All? Regional Variations in the Extent of the Shadow Economy in Europe, Regional Studies, 2015 49:9, DOI: 10.1080/00343404.2013.848034