реклама

Основні інструменти інтернет-маркетингу в публічному управлінні в умовах глобальної цифровізації

Досліджено основні інструменти інтернет-маркетингу публічного управління при наданні послуг населенню. Визначено сутність та особливості контекстної та таргетованої реклами, наведено основні відмінності та спільні риси, особливості просування та види. Проаналізовано афілійований маркетинг, його актуальність та запропоновано основні компоненти. Розкрито сутність і взаємозв’язок контент-маркетингу та соціального медіамаркетингу, обґрунтовано актуальність і пріоритетність використання. Обґрунтовано використання еmail-маркетингу та ремаркетингу.

ПРИХОВАНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА У РЕКЛАМІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “FACEBOOK”

Розвиток інформаційного суспільства впливає не тільки на якість життя людей, але і на формування нових комунікаційних зв’язків. Швидке проникнення інформаційних технологій у різні сфери нашого життя сприяло глобальному поширенню мережі інтернет, в якій для комунікації активно використовуються соцмережі. Для реклaмодавців соціальні мережі надають унікaльні мoжливості швидкого поширення інформації та безпoсереднього кoнтакту зі спoживачами. Специфікою рекламної комунікації є не лише інформування реципієнта про товари чи послуги, але й вплив на нього за допомогою різних засобів.

Проблеми та перспективи грінвошінгу за глобалізаційних умов та розвитку циркулярної економіки

Розглянуто трактування поняття «greenwashing» та визначено походження цього поняття як наукового терміну. Визначено ступінь впливу greenwashing на маркетинг, бі- знес та репутацію компанії. Для цього було приведено приклади використання всес- вітньовідомими брендами greenwashing та наслідки для них на ринку. Було визначено різ- ницю між зеленим маркетингом та greenwashing, а також наведено приклади компаній, які використовують зелений маркетинг, зазначено, наскільки великим є позитивний вплив на їхню репутацію після застосування правдивих тверджень замість оманливих.

Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування

Маркетингова діяльність підприємств стає все важливішою складовою їх ефек- тивної діяльності, однак, із розвитком технологій традиційні способи просування това- рів поступово втрачають свою ефективність, адже більшість людей вже не довіряють рекламі.

Цифровий маркетинг та соціальні мережі

У статті автор досліджує стан та особливості цифрового маркетингу в сучасних умовах діяльності підприємств. Важливим аспектом роботи є аналіз ролі соціальних мереж як одного із найважливіших маркетингових інструментів. У статті виокремлено особливості використання таких соціальних мереж, як Facebook та Instagram для підтримки бренду та розвитку бази потенційних клієнтів. Виявлено, найефективніші способи використання соціальних мереж як маркетингового інструменту.

Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача

Охарактеризовано вплив різних факторів, контрольованих та неконтрольованих з боку підприємства, на поведінку споживача. Детально розглянуто основні категорії сувенірної продукції. Наведено основні переваги сувенірної реклами та визначено користь від її використання. Подано структуру надходження сувенірів на ринок України. Систематизовано технології нанесення зображення на сувеніри. За результатами досліджень сформовано порівняльну таблицю додаткових послуг на найбільших автозаправних комплексах Львівщини.

СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж в розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Виявлено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа маркетингу. Виділено проблеми, з якими бояться зіштовхнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах.