Дослідження тенденцій розвитку ринку молочних продуктів України на напрями активізації маркетингової діяльності на ньому виробників сиру

2023;
: cc. 169 - 178
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Молокопереробна галузь впливає на добробут та здоров’я населення України, про- довольчу безпеку. Визначено, що вітчизняний ринок молокопродуктів характеризується гострою конкуренцією, незважаючи на зменшення кількості молокопереробних підпри- ємств у 2022 р. за зростання цін на їхню продукцію та зменшення обсягів виробництва. Встановлено, що у молокопереробній галузі України на виробництво сиру припадає близько 10 % обсягу виробництва молокопродуктів. За результатами проаналізованої первинної маркетингової інформації розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, що виробляють твердий сир.

 1. Мардар М. Р., Лозовська Г. М., Памбук С. А. (2019). Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування. Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вип. 4. С. 12–19. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2019-4(104).
 2. Чмут А. В. Антош Н. В. (2018). Стан та тенденції розвитку ринку молока та молочної продукції в Україні. Економіка і суспільство, Вип. 17. С. 174–181. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-26.
 3. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. (2018). Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку. Економіка і суспільство, Вип. 18. С. 382–388. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-53.
 4. Антощенкова В., Кравченко Я. (2022). Сучасні тенденції виробництва та споживання молока в світі в умовах глобалізації. Економічний аналіз, т. 32, № 2. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.007.
 5. Козак О., Грищенко О. (2022). Ринок молока і молочних продуктів: світові тенденції розвитку та перспективи для України. Вісник Хмельницького  національного  університету,  №  4.  С. 90–96. DOI:    https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-308-4-14.
 6. Величко А. Є., Кухарук Р. М., Маслова І. В., Пухлякова М. В. (2021). Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України. Агросвіт, № 16. С. 62–68. DOI: https://doi.org/10.32702/2306- 6792.2021.16.62.
 7. Гурська І. С., Лук’янова М. М. (2019). Функціонування вітчизняного ринку молока та молочних продуктів. Інноваційна економіка, № 3–4. С. 30–39.
 8. Турчин І. М., Максімова Д. О. (2018). Аналіз ринку м’яких та твердих сирів в Україні та за кордоном. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, т. 20, № 85. С. 46–50. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8509.
 9. Семенда Д. К., Корман І. І., Семенда О. В. (2022). Оцінка кон’юнктури та споживчих переваг на ринку сиру України. Агросвіт, № 3. С. 77–88. DOI: https://doi.org/10.32702/2306&6792.2022.3.77.
 10. В  Україні  продовжують  працювати  близько  70  %  молокопереробних  підприємств.  URL: https://www.ukrіnform.ua/rubrіc-economy/3479093-v-ukraіnі-prodovzuut-pracuvatі-blіzko-70-molokopererobnіh- pіdprіemstv.html (дата звернення: 5.03.2023).
 11. Промислове тваринництво намагається зберегти поголів’я. URL: https://uadairy.com/promyslove- tvarynnycztvo-namagayetsya-zberegty-pogolivya (дата звернення: 5.03.2023).
 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 7.03.2023).
 13. Шевченко А. В., Табачук Н. О. (2019). Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Ужгородського нац. університету, Вип. 27, част. 2. С. 101–107. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-27-40.
 14. Хто і скільки споживає молочних продуктів. URL: http://avm-ua.org/uk/post/hto-і-skіlkі-spozіvae- molocnіh-produktіv (дата звернення: 5.03.2023).
 15. Голобородько С. (2017). Велика рогата: минуле та нинішнє. URL: http://www.аgroperspectіvа.com/ru/ free_аrtіcle/333 (дата звернення: 5.03.2023).
 16. Обсяг імпорту сирів в Україну виріс на 97 %. URL: https://.com/uk/posts/show/ obsag&іmportu&sіrіv&v&ukraіnu&vіrіs&na&97 (дата звернення: 7.03.2023).
 17. Фаворити успіху 2021. Продукти харчування. URL: https://www.favor.com.ua/ vote/products/cheese (дата звернення: 9.03.2023).
 18. Taranskyі І., Kuzo N., Kosar N., Lykholat S., Sapіnskі A., Pochopіen J. (2021). Іnvestіgatіon of the tendencіes of daіry market development іn ukraіne and competіtіve capacіty of domestіc and polіsh producers at the market. Scіentіfіc Papers Serіes Management, Economіc Engіneerіng іn Agrіculture and Rural Development, Vol. 21, Іss. 3, 759–768. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf (дата звернення: 9.03.2023).