класифікація

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - UNDERESTIMATED TOOL FOR SUSTAINABLE SUBSOIL USE

Strategic environmental assessment is an effective tool for improving the level of environmental safety in various areas. The purpose of the article is to identify and classify the main tasks of strategic environmental assessment in subsoil use, taking into account its role and functions in the subsoil management system, and to suggest ways to improve environmental safety in subsoil use by means of strategic environmental assessment.

СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструменти економічного захисту у статті розглянуті як засоби збереження автономії підприємства, розвитку самобутності його виробничо-господарської і міжнародної економічної діяльності, задоволення потреб та інтересів стейкхолдерів, які шляхом реалізації сукупності дій, що оптимізують процеси управління, гармонізують фінансовий стан підприємства, чим сприяють розвитку міжнародних відносин.

Дослідження алгоритмів машинного навчання для побудови математичних моделей задач класифікації мультимодальних даних

В даний час алгоритми машинного навчання (ML) все більше інтегруються у повсякденне життя. Можна навести безліч сфер сучасного життя, де вже застосовуються методи класифікації. Досліджуються методи, які враховують попередні передбачення та помилки, які обчислюються в результаті інтегрування даних задля отримання прогнозів, для отримання результату класифікації. Проведено загальний огляд методів класифікації. Здійснено експерименти над алгоритмами машинного навчання для мультимодальних даних.

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання. Встановлено, що єдиної прийнятої у всьому світі класифікації заходів нетарифного регулювання поки що не вироблено, а найбільш популярними та вживаними класифікаціями є класифікації розроблені Світовою організацією торгівлі (СОТ), Міжнародною конференцією з торгівлі і розвитку ООН (ЮНКТАД), Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Тарифною комісією США.

МЕТОД ОБМЕЖЕНИХ СТРУКТУР ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ У ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ОБ'ЄКТІВ

Розглядається проблема побудови моделі логічних дерев класифікації на підставі обмеженого методу селекції елементарних ознак для масивів геологічних даних. Запропоновано метод апроксимації масиву реальних даних набором елементарних ознак з фіксованим критерієм зупинки процедури розгалуження на етапі побудови дерева класифікації. Даний підхід дає змогу забезпечити необхідну точність моделі, знизити її структурну складність та досягти необхідних показників ефективності.

Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи

У статті проводиться аналіз англо-американської правової системи. Аналізується теоретична і практична значущість наукового аналізу правових систем, зокрема англо-американської. Досліджується роль правових систем, їхня класифікація, основні риси сучасної англо-американської правової сім’ї, визначається основні її проблеми. Класифікація правових систем на національні й наднаціональні має своєю метою розкрити природу цього утворення, не замкненого в межах однієї держави.

Дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів та їх сегментація

Мета. Метою даної роботи було розроблення і дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів на основі  статистичних та спектральних  характеристик текстурних фрагментів, а також порівняльного аналізу методів сегментації РЕМ-зображень. Методи. Визначення характеристик текстури РEM-зображень ґрунтувалось на статистичних моментах, розрахованих за гістограмою яскравості. Спектральні міри текстури обчислювались за спектром Фур’є.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ

Забезпечення ефективної державної політики в галузі створення та функціонування кіберфізичних систем (КФС) в Україні вимагає детального вивчення сучасного стану та аналізу тенденцій розвитку КФС, їх видів у світі в галузі агропромисловості, особливостей механізмів державного управління ними у провідних країнах світу та особливо у ЄС, розроблення нормативного забезпечення КФС в Україні, прийняття вітчизняних і міжнародних стандартів як національних щодо різних вимог та технічних характеристик, необхідних для функціонування КФС, проведення сертифікації їх функціональної сумісності, забезпечен

Моніторинг засихання хвойних лісів Прикарпатського регіону з використанням даних дистанційного зондування

Мета роботи полягає у моніторингу стану хвойних лісів Тухлянського лісництва Прикарпатського регіону на підставі космічних зображень середнього та високого розрізнення з використанням знімків, отриманих з безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Для моніторингу стану лісів Тухлянського лісництва застосовано методику, що базується на використанні різних за спектральними характеристиками і розрізненістю космічних зображень, знімків, отриманих з БПЛА і, відповідно, їх опрацювання різними методами.

Особливості класифікації правових спорів

Розглянуто критерії поділу правових спорів. Наведено і проаналізовано ряд
існуючих в юридичній літературі класифікацій правових спорів. Запропоновано
вважати поділ правових спорів на приватно-правові та публічно-правові як основний.