Стратегія розвитку екологічного інвестування в Україні

2023;
: cc. 203 - 216
1
Національний університет “Львівська політехніка”

З’ясовано сутність поняття «стратегія», а саме: стратегія – це послідовність дій і рішень, які здійснює організатор процесу, які ведуть до розроблення специфічної стратегії (наприклад, розвитку), призначених для того, щоб допомогти йому досягти своїх цілей та місії. Запропоновано визначення екологічних («зелених») інвестицій. Розроблено перелік заходів цільової програми розвитку екологічного інвестування в країні, які можуть передбачати залучення капітальних вкладень на усіх стадіях виробництва продукції.

 1. Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С. М. Гончарова. Київ: Центр навчальної літератури, 2009. 264 с.
 2. Ліпич Л. Г., Грицюк Н. О. Підходи до визначення поняття стратегія. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. С. 131–134.
 3. Мескон М., Альберт М. і Хедоурі Ф. Основи менеджменту. URL: https://infotour.in.ua/meskon.htm (дата звернення 28.02.23 р.).
 4. Дацій Н. В. Стратегії розвитку інвестиційної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2010.№ 15: URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2010/4.pdf.
 5. Вишницька О. І. Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 2. С. 51–58.
 6. Петренко І. П. Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/32- 2018/12.pdf.
 7. Орєхова Т. В., Роздобудько М. М. Теоретичні аспекти та основні тенденції розвитку «зелених» інвестицій у глобальному вимірі. Економіка і організація управління. № 1 (45). DOI: https://doi.org/10.31558/2307- 2318.2022.1.4.
 8. Воронцова А. С., Єльнікова Ю. В., Рудиченко А. Г. Структурно-функціональний підхід до ідентифікації відповідального інвестування. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2021. № 1. С. 36–42. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.1-5.
 9. Пімоненко Т. В. Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій: автореферат дис. … д–ра екон. наук:08.00.04. Суми, 2019. 34 с.
 10. Helen S. Du, Baoqiang Zhan, Jiahong Xu, Xiaoguang Yang. The influencing mechanism of multi- factors on green investments: A hybrid analysis. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 239. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117977.
 11. Ruikun Peng, Huichun Huang, Xinchao Zhang. Study on the influence mechanism of green investment to promote green ecological development: Evidence from the provincial level in China. Journal of Cleaner Production. 2019. DOI: 10.1177/0958305x231153961.
 12. Chițimiea А., Minciu М., Mantam А.-М., Ciocoiu С. Т. and Veith С. The Drivers of Green Investment: A Bibliometric and Systematic Review. Sustainability. 2021. Vol. 13 (6). URL: https://doi.org/10.3390/su13063507.
 13. Ustinovichius L., Komarovska A., Komarovski R. Methods of Determining the Region’s Investment Strategy. Procedia Engineering. 2017. Vol. 182. P. 732–738. URL: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.190.
 14. Falcone P. M. Green investment strategies and bank-firm relationship: A firm-level analysis. Economics Bulletin. 2018. Vol. 38 (4). P. 2225–2239. URL: https://www.researchgate.net/publication/329359983_Green_investment_strategies_and_bank- firm_relationship_A_firm-level_analysis.
 15. Хопчан В.М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3135.
 16. Dandan Yu, Yun Cao, Mingchang Cao, Haigen Xu. Enhancing China’s ecological sustainability through more optimized investment. Global Ecologyand Conservation. 2022. Vol. 34. URL: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02049.
 17. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 03.03.23 р.).
 18. Державна служба геології та надр України. Мінеральні ресурси України. URL: https://minerals- ua.info/stan-zapasiv.php?lngf=UA&stan=2016 (дата звернення 05.03.23 р.).
 19. Державна служба геології та надр України. Мінеральні ресурси України. URL: https://minerals- ua.info/stan-zapasiv.php?lngf=UA&stan=2017 (дата звернення 06.03.23 р.).
 20. Державна служба геології та надр України. Мінеральні ресурси України. URL: https://minerals- ua.info/stan-zapasiv.php?lngf=UA&stan=2018 (дата звернення 06.03.23 р.) (дата звернення 05.03.23 р.).
 21. Державна служба геології та надр України. Мінеральні ресурси України. URL: https://minerals- ua.info/stan-zapasiv.php?lngf=UA&stan=2019 (дата звернення 06.03.23 р.).