Оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності

2023;
: cc. 142 - 151
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто різні підходи щодо сутності трактування поняття «ризик». Охарактеризовано різні види ризиків, які можуть впливати на підприємство при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності. Сформовано процес оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних компаній через формування системи показників. Описано кожен окремий етап рекомендованого процесу. Наведено характеристику якісного та кількісного методу оцінювання. Підкреслено, що вибір ризиків, і відповідно, показників їх оцінювання залежить від об’єкту дослідження, отриманої інформації та призначення.

 1. Андрейчикова А.М. Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці. Economics Bulletin, 2014, №1. С.38-49. https://ev.nmu.org.ua/docs/2014/1/EV20141_038-049.pdf.
 2. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. К.: Знання, 2007. 1072с.
 3. Червінська Т.М. Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі. Ефективна економіка, 2015, №11. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=4711
 4. Цвігун Т.В. Поняття «ризик»: сучасний погляд. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.І. Даля. 2011. № 3 (157). С. 246–250.
 5. http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1630/1/Cvigun.pdf
 6. Посохов І.М. Дослідження існуючих наукових підходів до класифікації ризиків промислових підприємств. Економіка. Фінанси. Право, 2016, №1. С. 42-47.
 7. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/5dbe0d49-6c...
 8. Двуліт З.П., Завербний А.С., Передало Х.С., Наумчук С.І. Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і про- блеми розвитку, 2019. Вип. 2. С. 1-9.
 9. Левченко М.О. Політичний ризик як один з факторів впливу зовнішньоекономічної діяльності ма- шинобудівного підприємства. Економічний вісник Донбасу, 2011, №2 (24). С. 52-57
 10. Подра О.П., Петришин Н.Я. особливості управління ризиками у митній сфері. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2022. Вип. 1. С. 32-39
 11. Rudnitska Y. Features of risk management in the foreign economic activity of the enterprises. Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджменту: проблеми та пер- спективи», Київ, 23 квітня 2020 року, 96-97
 12. Hoshovska O., Poplavska Z., Kajanova Ya., Trevoho O. Random risks factors influencing cash flows: modifying RADR, Mathematical Methods and Analysis for the Industrial Management and Business, 2nd Edition, 13 Jan.2023    https://www.mdpi.com/2227-7390/11/2/427
 13. Золотарьова О.В., Нікітіна Т.М., Марченко М.Ю. Особливості управління ризиками транспортного страхування. Економіка та держава, 2014, №2. С. 61-64.
 14. Козуб В.О., Бестужева С.В. оптимізація умов зовнішньоекономічного контракту з використанням міжнароднихтермінів  Incoterms.Економіка та суспільство, 2022. №3. https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1240/1195
 15. Волинець І. Оптимізація ризик-менеджменту на підприємствах. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016. https://www.echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/250/204
 16. Горго І.О. Оцінка ризиків аграрний підприємств Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2018. Вип. 2019.С.49-57. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/455306 
 17. Шереметинська О.В., Тюха І.В., Тур О.В. Особливості управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.Ефективнаекономіка,2022, №5. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/80.pdf
 18. Якось І.С. Карта ризиків як елемент програми управління ризиками. Вісник економічної науки України, 2010, №1. С. 160-162. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45446/33- Yakos.pdf?sequence=1
 19. Тарасюк Г.М., Поліщук Д.І. Управління підприємницькими ризиками в процесі обґрунтування господарських рішень. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2015, №1. С. 127-134.