Ізотерма адсорбції

Біо-сорбент, одержаний з annona squamosa, для видалення барвника метилового червоного з води: дослідження адсорбційного потенціалу

Проведені дослідження сорбційної здатності до метилового червоного (MЧ) сорбенту, отриманого з листя та кори Annona squamosa, з використанням штучно створених стоків. Визначено різні чинники, що впливають на адсорбцію, а саме: початкова концентрація, час контакту, дозування адсорбенту, а такожвстановлено вплив температури. Рівновага адсорбції проаналізована за допомогою ізотерм Фройндліха, Лангмюра, Темкіна та Дубініна-Радушкевича.

Видалення хрому(vi) з використанням карбонового порошку з листя thuja occidentalis – ізотерми адсорбції та кінетичні дослідження

Досліджено адсорбційну здатність карбонового порошку з листя туї західної (Thuja щccidentalis) для витіснення хрому(VI) з водних розчинів. Встановлено, що кількість видаленого Cr(VI) залежить від рН, часу встановлення рівноваги, кількості адсорбенту і концентрації Cr(VI). За допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії визначено характеристики адсорбенту до і після адсорбції Cr(VI). Одержаним ізотермам адсорбції найбільше відповідає модель Ленгмюра.

Статика та кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом

Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.

Адсорбція йонів цинку у воді на природних та активованих глинах

Досліджено адсорбцію йонів цинку у воді на природних та активованих глинах. За допомогою методів ТГА/ДТА та хімічного аналізу визначено характеристики природної глини до і після активації. Досліджено вплив різних параметрів, таких як вихідна концентрація, температура, рН, час контакту та концентрація адсорбенту. Показано, що активована глина є кращим адсорбентом для видалення йонів Zn2+ у порівнянні з природною і може використовуватися замість дорогих адсорбентів.

Отримання сорбентів фенолу на основі конжак глюкоманану і водорозчинних блокованих ізоціанатів та їх характеристика

В роботі синтезовано та охарактеризовано водорозчинні блоковані алкільні і арильні діізоціанати та глікополімери на основі конжак глюкоманану і отриманих блокованих діізоціанатів. Проведено аналіз сорбційної здатності глікополімерів щодо фенолу. Адсорбцію було проведено для оцінки впливу структури ізоціанату, ступеня заміщення гідроксильних груп полісахариду, рН розчину, часу контакту на ефективність видалення фенолу. Для опису ізотерм адсорбції фенолу застосовано моделі Ленгмюра і Фрейндліха й оцінено параметри адсорбції.