оптимізація

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.

Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів

Мета. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, яка дає змогу врахувати вимоги щодо обмежень у процесі регулювання та забезпечити мінімізацію небажаних показників якості автоматичного регулювання. Методика. Для розробки методу у загальному вигляді записано задачу оптимального налаштування ПІ-регулятора. Надалі проведено аналіз елементів, які вона включає. Це дало змогу замінити їх на вимогу мінімізації окремих критеріїв. Розроблено узагальнений критерій, який включає окремі критерії.

Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи.

Оптимізація біосинтезу лимонної кислоти за допомогою монотетичного аналізу чинників

Проведено оцінювання чинників процесу біосинтезу лимонної кислоти, та проаналізовано їх вплив на результат процесу. Встановлено, що такі чинники, як початкова концентрація сахарози, концентрація метанолу, концентрація інокуляту, рН вихідного середовища, вірогідність спору, швидкість обертання мішалки, період інкубації, температура бродіння, розмір частинок, швидкість потоку кисню та вологість мають значний вплив на процес.

Емпірична модель для оптимізації екстракції олії дерева ші в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером

З використанням методу Бокса-Вілсона (МБВ) проведено оптимізацію виходу олії дерева ші, екстрагованого в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером, внаслідок зміни часу, температури та швидкості перемішування. Для досліджень застосовували гвинтовий імпелер, встановлений на швидкісному змішувачі Tecmix TM 1100. Для розроблення та оптимізації змінних процесу використана програма Minitab 16.1. Встановлено, що температура та швидкість мають значний вплив на вихід з p-значеннями 0,001 і 0,002, відповідно.

Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками

Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень.

Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи

Досліджено питання оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи на основі математичної моделі, що належить до класу задач бікластеризації, для якої сформульовано оптимізаційну задачу із дробово-лінійною цільовою функцією. Виконано процедуру лінеаризації цільової функції та наведено загальну схему ітераційного процесу побудови розв’язку оптимізаційної задачі. На кожному кроці ітерації результат можна отримати з використанням як точного методу гілок та меж, так і генетичного алгоритму.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 97 % ПРОПІЛЕНУ

Стаття присвячена моделюванню та оптимізації в універсальній моделюючій програмі ChemCad ректифікаційної установки для розділення бінарної суміші «пропілен – пропан».

Розрахунок оптимального фільтра аналогового сигналу

Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків.

Адаптація дискретних макромоделей ліній електропересилання до сучасних комп’ютерних середовищ

У статті розглянуто методи побудови математичних моделей ліній електропересилання. Запропоновано здійснювати їх побудову на основі експериментальних даних, отриманих шляхом комп’ютерного чи натурного експерименту у вигляді "чорної скриньки" у формі змінних стану.