земна кора

Густинна модель земної кори Українських Карпат по профілю PANCAKE

Метою роботи є аналіз та геолого-тектонічна інтерпретація аномального гравітаційного поля Українських Карпат та прилеглих територій, побудова густинної моделі земної кори та верхньої мантії по міжнародному сейсмічному профілю PANCAKE. Потреба побудови густинної моделі вздовж профілю PANCAKE зумовлена значним інтересом широких кіл геологів та геофізиків до результатів сейсмічних досліджень по цьому профілю, а також у зв’язку з певними розбіжностями у сейсмологічних моделях різних авторів.

Аналіз процесу термомеханічних коливань у літосфері Землі

Дуже важливо розвивати геодинамічні моделі будови Землі, визначаючи відповідні рівняння стану та рівняння для потоку фрагментів мантії з великою в'язкості і неоднорідним розподілом густини і нелінійною взаємодією з іншими фрагментами мантії та літосфери. Це обгрунтовує важливість і доцільність переходу до узагальненої моделі середнього і процесів, що визначають залежність геофізичних і геодинамічних процесів від термодинамічного стану системи та термомеханічних коливань в літосфері Землі.

Оцінка впливу терейнів і сутур на сучасні рухи земної кори в Карпато-Балканському регіоні за результатами GPS-вимірів і геолого-геофізичними даними

Обчислено швидкості зміщень перманентних GPS-станцій розташованих в межах Карпато-Балканського регіону та прилеглих територіях. Отримані напрямки і швидкості зміщень регіонального і локального характеру. Розглянуто влив терейнів і сутур на сучасну тектонічну активність регіону.

Комплексна геолого-геофізична модель літосфери Західного Донбасу

Співставлення комплексу геолого-геофізичних моделей земної кори Західного Донбасу дозволило отримати нові дані про нижню частину земної кори, виділити зону зниженої швидкості в середній частині кори в районі зчленування Донбасу і Воронезького масиву та інші дані про особливості будови літосфери.

Дослідження стійкості знаків нівелювання, використовуваних при вивченні вертикальних рухів земної кори геодезичним методом

Відображення тектоніки Східних Карпат в тепловому полі

Густина теплового потоку змінюється від 35-40 мВт/м2 в південно-західній частині Східно-Європейського кратону і Передкарпатському прогині до 50-60 мВт/м2 в Зовнішніх Карпатах і до 80-120 мВт/м2 в Панонському басейні. Декілька рівнів теплового поля відображають головні етапи тектонічного розвитку і особливості структури літосфери. Аномалії високих теплових потоків обумовлені кайнозойськими геодинамічними процесами, зв’язаними з колізією між Європейською плитою і мікроплитою Алькапа.