Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині

2014;
: pp. 125-138
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.125
Надіслано: Листопад 20, 2014
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Мета. Виявлення особливостей аномального магнітного поля над нафтогазоносними структурами Передкарпатського прогину та його взаємозв’язків із покладами нафти та газу. Методика. Вимірювання модуля повного вектора геомагнітного поля Т під час пішохідного магнітного знімання за системою геомагнітних профілів. Вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із пошуково-розвідувальних свердловин. Дослідження виконані на дев’яти родовищах вуглеводнів та шести перспективних структурах у межах північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Результати. Проведено аналіз аномального магнітного поля та отримано нові дані про характер локального аномального магнітного поля в межах північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. На фоні регіональної складової геомагнітного поля виявлено локальні магнітні аномалії амплітудою від –10 до +10 нТл, завширшки від 2 до 5 км, складної морфології, які просторово тяжіють до тектонічно екранованих пасток вуглеводнів у алевритисто-піщаній товщі дашавської світи. Виявлено вертикальну мінливість магнітної сприйнятливості гірських порід осадового чохла Передкарпатського прогину. Джерела локальних магнітних аномалій розміщені на незначних глибинах (перші сотні метрів) та представлені неоднорідностями, утвореними внаслідок епігенетичних змін за участю флюїдів вуглеводнів під час їх мікропросочування до денної поверхні. Район робіт у північно-західній частині зовнішньої зони Передкарпатського прогину загалом сприятливий для проведення магніторозвідувальних досліджень. Наукова новизна. На основі аналізу структури аномального магнітного поля у межах північно-західної частини Передкарпатського прогину виявлено чотири типи локальних магнітних аномалій, які тяжіють до контурних ділянок із розвіданими покладами вуглеводнів. Практична значущість. Результати магніторозвідувальних досліджень можна використати для побудови комплексних геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та перспективних вуглеводневих структур на стадії їх підготовки під розвідувальне та пошукове буріння у межах північно-західної частини зовнішньої зони Передкарпатського прогину.

 1. Атлас родовищ нафту і газу України: в 6 т., т. 4. Західний нафтогазоносний регіон / ред. Іванюта М. М., Федишин В. О., Денега Б. І. та ін. – 1998. – Львів, Центр Європи. – УНГА.
 2. Березкин В. М. Геомагнитная модель месторож­дения углеводородов и выявления локальных магнитных аномалий от эпигенетических мине­ралообразований на фоне геологических и промышленных помех / В. М. Березкин, В. Г. Филатов, М. Л. Овсепян // Прикладная геофизика. – 1998. – № 132. – С. 156–164.
 3. Карта аномального магнітного поля України. Висота 2000 м. М-б 1:1000000. ПДРГП “Північукргеологія” / Т. С. Нечаєва, В. М. Гар­кавко, Л. М. Шимків, В. А. Єнтін. – 2002.
 4. Кудэравец Р. С. Изучение магнитной восприим­чивости отложений дашавской свиты в северо-западной части Предкарпатского прогиба / Р. С. Кудэравец // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15). – С.183–185.
 5. Кудеравець Р. С. Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині / Р. С. Кудеравець, О. І. Меньшов, І. О. Чоботок // Геодинаміка. – 2013. – 2 (15). – С. 189–191.
 6. Кудеравець Р. С. Геомагнітні моделі родовищ вугле­воднів та перспективних структур цент­ральної частини Дніпровсько-Донецької западини / Р. С. Кудеравець, В. Ю. Максимчук, Ю. М. Горо­диський // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № 1 (19). – С. 73–81.
 7. Кузнецова В. Г. Аномальне магнітне поле та його зв’язок з глибинною будовою і тектонікою Українських Карпат / В. Г. Кузнецова, В. Ю. Максимчук // Геодинаміка. – 2011. – № 2(10). – С. 127–133.
 8. Кузнецова В. Г. Методика и результаты высоко­точной магнитометрии на месторождениях газа в Предкарпатье / В. Г. Кузнецова, Е. П. Дем­бицкий, М. Н. Введенская // Труды Института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР. – 1981. – Вып.16. – С. 201–214.
 9. Максимчук В. Ю. Використання даних магніто­розвідки для вивчення нафтогазоносності гео­ло­гічних структур Передкарпатського прогину / В. Ю. Максимчук, Р. С. Кудеравець // мат. 9-ї міжн. наук-практ. конф. «Нафта і газ України-2013», Яремче, 4–6 вересня 2013. – Львів: Центр Європи. – С. 52–53.
 10. Максимчук В. Ю. Результати вивчення аномаль­ного магнітного поля на родовищах вуглевод­нів у північно-західній частині Передкарпатсь­кого про­гину / В. Ю. Максимчук, Кудеравець Р. С., Т. А. Климкович, І. О. Чоботок, В. Р. Тимощук // Нафтогазова геофізика – інноваційні технології : міжнар. наук.-практ. конф., 25–28 квітня, 2011 р.: тези допов. – Івано-Франківськ. – 2011. – С. 135–139.
 11. Максимчук В. Ю. Особливості аномального маг­ніт­ного поля та магнітних властивостей гірсь­ких порід на Прирічному газоконденсатному родовищі / В. Ю. Максимчук, Ю. М. Горо­диський, Р. С. Кудеравець, Р. Гаупп // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 1. – С. 19–30.
 12. Максимчук В. Ю. Динаміка аномального поля Землі / В. Ю. Максимчук, Ю. М. Городиський, В. Г. Кузнєцова. – Львів: Євросвіт, 2001. – 308 с.
 13. Орлюк М. И. Магнитная характеристика и разлом­ная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М. И. Орлюк, И. К. Пашкевич // Геофизический журнал. –  2011. – № 6, Т. 33. – С. 136–151
 14. Орлюк М. И. Магнитометрические исследования при региональном и локальном прогнозе нефтега­зоносности земной коры Днепровско-Донецкой впадины / М. И. Орлюк, В. Е. Максимчук, Г. И. Вакарчук, П. М. Чепиль // Геоф. журнал. – 1998. – № 3. – С. 92–102.
 15. Donovan T. J. Low altitude aeromagnetic reconnais-sance for petroleum in the Arctic National Wildlife Ref-uge, Alaska / T. J. Donovan, J. D. Hendricks, A. A. Roberts, P. T. Eliason // Geophysics. – 1984. – Vol. 49, № 8. – P. 1338–1353.
 16. Gadirov V. G. Detailed garvity, magnetic successful in exploring Azerbaijan onshore areas / V. G. Gadirov, L. V. Eppelbaum // Oil&Gas Journal. – 2012. – November, 5. – P. 60–73.
 17. Gay S. P. Syngenetic magnetic anomaly sources: Three examples / S. P. Gay, B. W. Hawley. // Geophysics. – 1991. – Vol. 56, № 7. – P. 902–913.
 18. Kuderavets R. S. Practice of Magnetic Surveys over Hydrocarbon Fields in Carpathian Foredeep Ukraine / R. S. Kuderavets, V. Yu. Maksymchuk, I. O. Chobotok, T. A. Klymkovych, V. R. Tymos­chuk, N. B. Pyrizhok // Geodynamics. – 2013. – № 2 (15). – С. 186–188.
 19. LeSchack L. A. High-resolution ground-magnetic (HRGM) and radiometric surveys for hydrocarbon exploration: six case histories in Western Canada / L. A. LeSchack, D. R. Van Alstine // Schumacher D., LeSchack L. A. Surface exploration case histories: applications of geochemistry, magnetics and remote sensing. – 2002. – AAPG Studies in Geology. – № 48 and № 11. – P. 67–156.
 20. Liu Q. S. Relationship between magnetic anomalies and hydrocarbon microseepage above the Jingbian gas field, Ordos basin, China / Q. S. Liu, L. Chan, Q. Liu, H. // AAPG Bull. – 2004. – Vol. 88, № 2. – P. 241–251.
 21. Machel H. G. Causes and spatial distribution of anomalous magnetization in hydrocarbon seepage environments / H. G. Machel, E. A. Burton // AAPG Bulletin. – 1991a – Vol.75. – P. 1864–1876.
 22. Machel H. G. Chemical and microbial processes causing anomalous magnetization in environments affected by hydrocarbon seepage / H. G. Machel, E. A Burton. // Geophysics. – 1991b. – Vol. 56. – P. 598–605.
 23. Menshov O. Magnetic Studies Associated with Hydro­carbon Fields in the Ukrainian Part of Carpathian Foredeep / O. Menshov, R. Kuderavets, I. Chobotok, V. Tymoschuk // 76thEAGE Conference&Exhibition 2014, Amsterdam, 16–19 June, 2014, WePO5 14, Available at: http://earthdoc.eage.org/publication/ publicationdetails/?publication=76123
 24. Rajaram M. Recent Developments in Magnetic Method for Hydrocarbon Exploration / M. Rajaram // 7th International Conference and Exposition on Petroleum Geophysics / Hyderabad. – 2008. – P212. Available at: http://www.spgindia.org/2008/212.pdf.
 25. Pirson S. J. New electric technique can locate gas and oil / S. J. Pirson // World oil. – 1971. – p. 1. – vol. 172. – № 5. pp.69–72. – p. 2. – vol. 172. – № 6, pp. 72–74.
 26. Schumacher D. Hydrocarbon migration and its near-surface expression / D. Schumacher, M. Abrams –  AAPG Memoir 66, 1996. – 446 p.
 27. Schumacher D. Non-Seismic Detection of Hydrocarbons / D. Schumacher // AAPG European Region Annual Conference. – Kiev, Ukraine. – October 17–19. – 2010. Available at: http://www.searchanddiscovery.com/documents/2011/40722schumacher/ndx_schumacher.pdf.