хмарні обчислення

Організація хмарних обчислень на базі масиву програмованих комірок логіки

Запропоновано нову хмарну модель обчислень — ПЛІС як послуга, що покликана забезпечити масове використання ПЛІС для організації високопродуктивних обчислень.

New cloud computing model — FPGA as a Service is offered, that called to provide more mass use of FPGA for high-performance computing.

Алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в системі управління складом

У даній статті досліджено особливості роботи систем управління складом. Запропоновано алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в комірках складу. Наведено принципи та реалізацію власної програмної системи управління складом з використанням технології комп’ютерного зору.

An Alternative to Vending Machines

In this review article for a smart vending refrigerator, the contours of the future device are thought out and outlined and all its advantages are described. This device will be controlled using Computer Vision and some other features. The main control unit will be Raspberry PI, since it is the best for this device. Also, a web application was developed in which the user registers, and the applica- tion itself transmits the user's information through an API that will be developed to communicate with the web server, and the web server will store this information.

Cloud Computing With Resource Allocation Based on Ant Colony Optimization

In this study, we explore the intricacies of cloud computing technologies, with an emphasis on the challenges and concerns pertinent to resource allocation. Three opti- mization techniques—Particle Swarm Optimization (PSO), Ant Colony Optimization (ACO), and Genetic Algorithm (GA) — have been meticulously analyzed concerning their applications, objectives, and operational  methodologies. The study underscores these algorithms' pivotal role in enhancing cloud resource optimization, while also elucidat- ing their respective merits and limitations.

NODE.JS PROJECT ARCHITECTURE WITH SHARED DEPENDENCIES FOR MICROSERVICES

Microservices is an architectural style in software development that involves constructing a big solution using small, self-contained services. A set of services are connected via well-defined APIs and work together like a coherent system. The application of microservices architecture spans a wide range of domains, e.g., healthcare, finance, government, military, gaming, and entertainment. This article analyzes existing project architecture approaches for Node.js, and improves scalable project architecture for Node.js using shared dependencies.

Інформаційні системи автоматизації потоків робіт: порівняльний аналіз

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на виконання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розробленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Investigation of Serverless Architecture

Serverless computing is a new and still evolving type of cloud computing, which brings a new approach to the development of information systems. The main idea of serverless is to give an approach of doing computing without dealing with a server to a user. Such approach allows to reduce the cost of the system building and system support. It allows small companies to concentrate on their own system designing instead of thinking about infrastructure building and supporting. Also, a big problem of providing the system security on high level is on cloud’s provider engineering support service.

Метод дедублікації та розподілу даних у хмарних сховищах під час резервного копіювання даних

Розроблено інтелектуальну систему дедублікації та поширення даних у хмарних сховищах. Сформоване програмне забезпечення має зручний інтерфейс, який дає змогу створювати резервні копії та відновлювати дані. Здійснено аналітичний огляд методологічних засад дослідження, проаналізовано різні підходи до резервного копіювання даних із використанням дедублікації та розподілу даних у хмарному сховищі, висвітлено їхні переваги та недоліки. Детально розглянуто переваги та недоліки сучасних технологій дедублікації даних.

Educational Programs for Calculating the Parameters of Mems Using Cloud Computing

Запропоновано структуру для реалізації системи для обчислення параметрів мікроелектромеханічних систем із використанням хмарних технологій. Розглянуто переваги даної системи над існуючими зразками.