прийняття рішень

Розподіл обмежених ресурсів засобами СППР

Описано методології планування потреб у ресурсах. Проаналізовано програмні комплекси систем розподілу ресурсів і обґрунтовано потребу в розробленні своєї системи підтримки прийняття рішень. Проведено тестування прототипу СППР розподілу обмежених ресурсів, яка реалізує розроблені моделі та алгоритми.

Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначе- ностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.

Вплив когнітивних викривлень на розвиток економіки

Досліджено когнітивні викривлення (ілюзії) та можливості використання впливу когнітивних та емоційних чинників на прийняття рішень різними суб’єктами ринку в умовах невизначеності. Висвітлено теоретичні засади ірраціональної поведінки економічних суб’єктів із урахуванням когнітивних або соціальних причин. Досліджено дві системи мислення. Виявлено чинники, що впливають на поведінку індивідуумів, та причини когнітивних викривлень, які можна враховувати під час формування економічних стимулів і навіть економічних процесів загалом.

Вибір концептуалізації проблемної ситуації інтелектуальним агентом в задачах прийняття рішення

Дослідження стосовно автономного інтелектуального агента нині на передньому краї упровадження рішень штучного інтелекту в усіх сферах економіки. Інтелектуальні автономні системи поєднують використання розпізнавання образів, міркувань, прийняття рішень, концептуальних методів і методів моделювання. Важливою частиною упровадження інтелектуального агента є пошук концептуалізації, яка підходить для поточної проблемної ситуації. Незважаючи на прогрес у розробленні автономних інтелектуальних агентів, люди набагато гнучкіші та креативніші у створенні правильних концептуалізацій.

Особливості залучення громадськості та цифровізації послуг при реформуванні публічного управління під час війни

Розглянуто напрямки реформування публічного управління під час війни, зокрема роль залучення громадськості та цифровізації послуг. Наведено особливості, обмеження та основні інструменти залучення громадян під час прийняття важливих рішень, досліджено зміни чинного законодавства, зумовлені військовою агресією росії, здійснено аналіз впливу цифровізації послуг у країнах ЄС у динаміці за п’ять років.

Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

Методи ройового інтелекту вирішення прикладних задач в геоінформаційних системах

У статті запропоновано для автоматизації процедур формування множини альтернативних рішень та вибору раціонального рішення у галузевих ГІС використовувати інтелектуальних агентів планування діяльності з використанням онтологічного підходу. Запропоновано використовувати розроблену базу знань в галузі методів ройового інтелекту на основі адаптивної онтології та бази даних наукових публікацій у цій галузі. Всі прикладні задачі в галузевих геоінформаційних системах поділено на класи задач: стаціонарні, квазістаціонарні, динамічні.

Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.

Адаптивні стратегії прийняття рішень у грі з природою

Досліджується проблема прийняття рішень за допомогою моделі стохастичної гри з природою. Розроблено метод адаптивного вибору варіантів рішень на основі заохочувального навчання та застосування розподілу Больцмана. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи прийняття рішень у грі з природою. Отримано та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичного вибору варіантів рішень.

Ігрова модель прийняття рішень в ієрархічних системах

Побудовано ігрову модель прийняття рішень в ієрархічних системах, які функціонують в умовах апріорної невизначеності. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри прийняття рішень в ієрархічній системі зі структурою бінарного дерева. Досліджено вплив параметрів на збіжність ігрового методу.