прийняття рішень

Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

Методи ройового інтелекту вирішення прикладних задач в геоінформаційних системах

У статті запропоновано для автоматизації процедур формування множини альтернативних рішень та вибору раціонального рішення у галузевих ГІС використовувати інтелектуальних агентів планування діяльності з використанням онтологічного підходу. Запропоновано використовувати розроблену базу знань в галузі методів ройового інтелекту на основі адаптивної онтології та бази даних наукових публікацій у цій галузі. Всі прикладні задачі в галузевих геоінформаційних системах поділено на класи задач: стаціонарні, квазістаціонарні, динамічні.

Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.

Адаптивні стратегії прийняття рішень у грі з природою

Досліджується проблема прийняття рішень за допомогою моделі стохастичної гри з природою. Розроблено метод адаптивного вибору варіантів рішень на основі заохочувального навчання та застосування розподілу Больцмана. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи прийняття рішень у грі з природою. Отримано та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичного вибору варіантів рішень.

Ігрова модель прийняття рішень в ієрархічних системах

Побудовано ігрову модель прийняття рішень в ієрархічних системах, які функціонують в умовах апріорної невизначеності. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри прийняття рішень в ієрархічній системі зі структурою бінарного дерева. Досліджено вплив параметрів на збіжність ігрового методу.

Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями

In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі СППР

This article describes an object-oriented approach of DSS modeling. Three-level architecture is suggested and it describes a conceptual model of DSS. The analysis of possible reusable components for various types of structures is analyzed. We describe the principles of building a custom DSS use of multiple components.

Особливості оцінювання якості результатів прийняття рішень в медичній галузі

This article is devoted the features of quality evaluation of medical decision making. The developed method, which takes into account the requirements of the standard ISO, and helps improve the quality of medical decisions when choosing a treatment strategy by determining the change in value of integrated test of the patient.

Онтологія очищення даних

Описано етапи процесу очищення даних у СППР. Запропоновано та описано концепти онтології очищення даних. Проведено аналіз методів і технологій очищення даних на кожному з етапів процесу з врахуванням його особливостей. Побудована онтологія очищення даних для методологічної систематизації методів у реалізації функціональних елементів моделі СППР.