дешифрування

BIT OPERATIONS WITH ELEMENTS OF THE RSA ALGORITHM IN ENCRYPTION-DECRYPTION OF COLOR IMAGES

An image as a stochastic signal is one of the most common forms of information. Protecting images from unauthorized access and applying is a correspondingly urgent task. This causes the use of well-known classical encryption methods in the case of image encryption. But the image is a signal that possesses, in addition to typical informativeness, also visual informativeness. Informativeness for modern image processing methods makes it possible to ensure unauthorized access.

Шифрування текстових повідомлень з допомогою багатошарових нейронних мереж

Розглянуто алгоритм шифрування/ дешифрування текстових повідомлень з використанням MLNN, який складається з трьох кроків: навчання нейронної мережі на основі навчаючих пар, сформованих з базового набору символів, що зустрічаються в тексті; шифрування повідомлення з використанням ваг прихованих шарів; його дешифрування з використанням ваг вихідного шару. Сформовано необхідні умови для успішного шифрування/ дешифрування цим алгоритмом, підкреслено його обмеження. Описано архітектуру і алгоритм навчання MLNN.

БІНАРНІ ЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Розглянуто бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень, які побудовані так, що при малих значеннях ключа можна досягти якісного шифрування, але за умови, правильного підбору параметрів ключа шифрування, внаслідок чого досягається висока швидкість роботи алгоритму. Оскільки зображення є одними із найбільш уживаних видів інформації в сучасному інформаційному суспільстві, то актуальним завданням є його захист від несанкціонованого доступу та використання.

ЕЛЕМЕНТИ АЛГОРИТМУ RSA В ТЕРНАРНИХ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ ПРИ ШИФРУВАННІ-ДЕШИФРУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ

Відносно шифрування зображення актуальною задачею є реалізація такого використання   алгоритму RSA, щоб:

– не погіршити криптографічну стійкість алгоритму RSA;

– забезпечити повну зашумленість зображення для запобігання використанню методів візуальної обробки зображень.

Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень

Зображення як стохастичний сигнал є одними із найбільш використовуваних видів інформації. Відповідно актуальною задачею є захист такого зображення від несанкціонованого доступу та використання. Це спричиняє можливість використання відомих класичних методів шифрування у випадку шифрування зображень. Запропоновано алгоритми шифрування – дешифрування, призначені для використання зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA. Шифрування – дешифрування можна проводити як з додатковим зашумленням, так і без нього.

Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень.

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного використання під час шифрування-дешифрування зображень. Шифрування-дешифру-вання здійснюють без додаткового зашумлення.

Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного
використання під час шифрування – дешифруванняі зображень. Шифрування –
дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.

Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання

Мета. Метою цього дослідження є аргументоване визначення умов, яким повинен відповідати цифровий знімок для високоякісного розпізнавання об’єктів залізничного транспорту з метою створення плану в масштабі 1:500, а також експериментальне дослідження якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту на цифрових арозображеннях. Методика і результати робіт.