українська мова

Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів

У статті розглянуто тематичні й лексико-семантичні групи фізичних термінів-епонімів. Подано різницю між тематичними й лексико-семантичними групами. Доведено умовний характер поділу на тематичні й лексико-семантичні групи.

Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології

У статті розглянуто структурні та словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології. Виокремлено найпродуктивніші способи творення комп’ютерних терміноодиниць й описано специфіку дериваційних процесів фахової лексики. З’ясовано певні закономірності творення сучасних комп’ютерних термінів і виявлено тенденції подальшого розвитку досліджуваної терміносистеми, що сприяє визначенню напрямків і способів унормування її одиниць.

Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії

Стаття продовжує цикл авторових публікацій, присвячених вивчанню лексики української гомеопатичної галузі. Пропонована праця презентує аналізування дериваційних процесів досліджуваної термінології. Зокрема, розглянуто суфіксальний спосіб творення термінів, визначено ступінь продуктивності окремих словотвірних типів у творенні гомеопатичних термінів. Актуальність статті зумовлено потребою вивчити й систематизувати способи творення термінів гомеопатичної галузі, яку ще не належно досліджено на лінгвістичному рівні.

Полісемія в українській електроенергетичній термінології

Статтю присвячено аналізові специфіки функціювання явища полісемії в українській електроенергетичній термінології, заналізовано основні типи багатозначних лексем у досліджуваній терміносистемі, з’ясовано причини виникнення нових термінологічних значи́н спеціальних електроенергетичних номінацій.

Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології

У статті розглянуто функціювання фразеологічних одиниць в українській фінансово-економічній терміносистемі, зосереджено увагу на проблемі їхнього визначання, проаналізовано особливості власне термінів-фразеологізмів на матеріалі «Фінансово-економічного словника», подано семантичні відношення й типи досліджуваних одиниць.

Нафтохімічне термінотворення в історичному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми

В історичному плані висвітлено питання щодо становлення, розвитку, досягнень і втрат українського наукового нафтохімічного термінознавства. Обговорено сучасні термінологічні проблеми та шляхи їхнього розв’язання.

Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Висвітлено проблеми побудови і стандартування актуарної та фінансової термінології, передумови й перспективи її розвитку.

Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості)

Розглянуто українську термінологію нафтогазової промисловості як польової структури. Визначено типові ознаки термінополя, виокремлено особливу структуру – ядро й периферію, для якої властива концентрація полеутворювальних ознак у ядрі й неповний набір цих ознак за можливого послаблення їхньої інтенсивності на периферії.

Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові

У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародним компонентом карді(о)- й українським відповідником серц(е)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива статті полягає в тому, що терміни із соматичними компонентами потребують подальшого вивчення щодо з’ясування їхньої продуктивності та мобільності.

Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації

Статтю присвячено актуальній нині проблемі запозичень в українській фінансово-економічній термінології, зокрема питанням лексико-граматичного пристосування, транслітерування, правопису запозичених термінів. Конкретну увагу звернено на англіцизми, що активно проникають в українську мову доби ринкової перебудови вітчизняної економіки, та на їхнє належне адаптування власномовними засобами.